សំ​ណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​នឹង​ត្រូវ​ជំនុំ​ជម្រះ​ដោយ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​បច្ចុ​ប្បន្ន​

          នៅថ្ងៃនេះ ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានចេញអនុស្សរណៈមួយ ដោយបានជូនដំណឹងដល់ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលថា ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមិនស្នើ ឲ្យតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទីពីរនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដើម្បីជំនុំជម្រះលើការចោទប្រកាន់នានាដែលនៅសេសសល់នៅដំំណាក់កាលទីពីរនៃសំណុំរឿង ០០២ នេះទេ។

          អនុស្សរណៈនេះបានចេញបន្ទាប់ពីមានអនុសាសន៍ពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ដែលស្នើឲ្យប្រធានអង្គជំនុំ- ជម្រះសាលាដំបូង “ពិនិត្យលទ្ធភាពដែលមានស្រាប់” ដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទីពីរសម្រាប់ជំនុំជម្រះលើ សំណុំរឿង ០០២/០២ ដោយយល់ឃើញថា ដើម្បីជាការពន្លឿនកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី ហើយដែលបញ្ហានេះត្រូវបាន លើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការកាលពីសប្តាហ៍មុន។

          នៅក្នុងអនុស្សរណៈរបស់ខ្លួនប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានពិចារណាទៅលើភាពមិនច្បាស់លាស់តាមផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទីពីរនេះក៍ដូចជាពេលវេលាដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទីពីរ និងការត្រៀមរៀបចំរឿងក្តី មុននឹងប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសន្និដ្ឋានថា ការតែង តាំងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទីពីរដើម្បីជំនុំជម្រះលើអង្គហេតុដែលនៅសេសសល់នោះ នឹងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់ រហ័សជាងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបច្ចុប្បន្ន ដែលពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីសំណុំរឿងរួចហើយ នោះទេ

          ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានជម្រាបជូនប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលថា យោងតាមហេតុផលខាង លើនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងចេញផែនការការងារសម្រាប់សំណុំរឿង ០០២/០២ ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាច ធ្វើទៅបាន ដោយក្នុងនោះកំណត់ដំណាក់កាលសំខាន់ៗ និងសកម្មភាពចាំបាច់នានា មុនពេលចាប់ផ្តើមសវនាការលើ អង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២។

          នៅក្នុងសំណុំរឿង០០២ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យ ពូជសាសន៍ បទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ ១៩៤៩។ ការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទីមួយប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន បញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលនៅក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយសាលក្រមលើការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទីមួយនេះគ្រោងនឹងចេញនៅក្នុងអំឡុងត្រីមាសទីពីរ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ខាងមុខនេះ។