អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​គម្រោង​ផែន​ការ​ថ្ងៃ​ខាង​មុខ​សម្រាប់​សំណុំ​រឿ​ង ​០០២​/០២​

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា​បាន​ចេញ​អនុស្ស​រណៈ​​មួយ​​ដោយ​​បាន​​ជូន​​ដំណឹង​​ដល់​​ភាគី​​ទាំង​អស់​នៃ​សំណុំ​រឿង ០០២ អំពីដំណាក់កាលបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ការជំនុំជម្រះនៅក្នុងដំណាក់កាលទីពីរនេះ។ អនុស្សរណៈ ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនូវផែនការការងារដែលបានគូស បញ្ជាក់ពីដំណាក់កាលសំខាន់ៗ និងសកម្មភាពចាំបាច់មួយចំនួន មុនពេលចាប់ផ្តើមសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នោះ គឺត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុន ដែលមិនស្នើឲ្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទីពីរដើម្បីជំនុំជម្រះក្នុងដំណាក់កាលទីពីរនោះទេ។

នៅក្នុងអនុស្សរណៈរបស់ខ្លួន អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចង្អុលបង្ហាញនូវបញ្ហាមួយចំនួន ដែលតម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយជាមុន មុនពេលចាប់ផ្តើមសវនាការដេញដោលលើភ័ស្តុតាង។ បញ្ហាទាំងនោះរួមមាន វិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះ រួមទាំងអង្គហេតុនិងបទចោទនានាដែលមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ការវាយតម្លៃទៅលើសម្បទារបស់ជនជាប់ចោទ ការដាក់បញ្ជីឈ្មោះសាក្សី អ្នកជំនាញ និងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលភាគីមានបំណងស្តាប់សក្ខីកម្មនៅពេលសវនាការ ការដាក់បញ្ជីឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ និងការកំណត់នូវបញ្ហាអញ្ញត្រកម្មនានាដែលនៅសេសសល់ ។

ជាជំហានដំបូង អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានណែនាំដល់ភាគីឲ្យដាក់នូវសារណាស្តីពីបញ្ហាសម្បទារបស់ជនជាប់ចោទ យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤ និងសារណាស្តីពីវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤។ អង្គជំនុំជម្រះក៏បានណែនាំផងដែរ ដល់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោក ខៀវ សំផន ឲ្យដាក់សារណាដើម្បីគាំទ្រដល់អំណះអំណាងរបស់ខ្លួនដែលថា សំណុំរឿង ០០២/០១ គួរតែត្រូវបានសម្រេចជាស្ថាពរសិន ដែលរួមទាំងដំណើរការនីតិវិធីប្តឹងសាទុក្ខ ប្រសិនបើមាន មុនពេលចាប់ផ្តើមសវនាការដេញដោលលើភ័ស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២។ ដើម្បីពន្លឿនការដោះ ស្រាយលើបញ្ហាទាំងអស់នេះ   អង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសពីចេតនារបស់ខ្លួន ក្នុងការបើកសវនាការស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍ផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីនៅថ្ងៃទី ១១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ ជំនួសឲ្យការដាក់ចម្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ ១៩៤៩។ ការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទីមួយប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន បញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលនៅក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយសាលក្រមលើការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលទីមួយនេះ គ្រោងនឹងចេញនៅក្នុងអំឡុងត្រីមាសទីពីរ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ខាងមុខនេះ ។
អនុស្សរណៈទាំងស្រុងមាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អ.វ.ត.ក៖ http://www.eccc.gov.kh/document/court/28449