សវនា​ការ​លើ​ភ័ស្តុ​តាង​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ​ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ ២០១៤

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានជូនដំណឹងថា សវនាការលើភ័ស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹងខៀវ សំផន និង នួន ជា នឹងចាប់ផ្តើមធ្វើនៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅវេលាម៉ោង ៩ព្រឹក។ សហព្រះរាជអាជ្ញានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយសង្ខេបមួយអំពីការចោទប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោទ  ហើយជនជាប់ចោទនឹងត្រូវផ្តល់ឱកាសក្នុងការឆ្លើយតបដោយសង្ខេបផងដែរ មុននឹង សាក្សីទី១ ត្រូវបានកោះហៅដើម្បីផ្តល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែតុលា។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងដំណើរការសវនាការ ៣ ថ្ងៃក្នុង ១ សបា្តហ៍ តាមកាលវិភាគសវនាការប្រចាំថ្ងៃដូចដែលធ្លាប់បានអនុវត្តនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ដោយចាប់ ផ្តើមសវនាការពីម៉ោង៩ ព្រឹកនាទីព្រឹក និងបញ្ចប់នៅម៉ោង ៤:០០ នាទីរសៀល។ សវការនឹងផ្អាកសម្រាប់ការទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ពីម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ រហូតដល់ ម៉ោង ១:៣០ រសៀល និងមានការសម្រាកម្តងនៅពេលព្រឹក និងម្តងទៀតនៅពេលរសៀល តាមការណែនាំរបស់ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះ។  កាលវិភាគនេះនឹងត្រូវពិន្យឡើងវិញ បន្ទាប់ពី ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដាក់សារណាលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១។

 

Scheduling order for hearing on the substance in case 002/02

Hearing schedule for case 002/02 in 2014