ក្រុម​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្តី​ខៀវ ​សំផន​ និង​ នួន​ ជា ​ត្រូវ​បាន​ព្រមាន​ចំពោះ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​កំហុស​វិជ្ជា​ជីវៈ ​និង​ត្រូវ​បាន​បង្គាប់​ឲ្យ​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​រៀប​ចំ​សវ​នាកា​រ​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញនូវការព្រមានជាផ្លូវការមួយអំពីការប្រព្រឹត្តកំហុសវិជ្ជាជីវៈចំពោះក្រុមមេធាវីជាតិ និងអន្តរជាតិរបស់ខៀវ សំផន និងនួន ជា អនុលោមតាមវិធាន ៣៨ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង។  

ការព្រមាននេះត្រូវបានចេញបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានចាកចេញពីបន្ទប់សវនាការនៅអំឡុងពេលនៃការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបើកការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ហើយក្រោយមកមេធាវីទាំងពីរក្រុមខកខានមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពី ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ដោយមិនបានបង្ហាញពីហេតុផលនៃអវត្តមានរបស់ពួកគេឡើយ។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងយល់ឃើញថាអំពើនេះគឺជាការរារាំងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី។

ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវ សំផន និងនួន ជា ត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការ នៅក្នុងបន្ទប់សាលសវនាការធំនៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក។ កិច្ចប្រជុំនេះនឹង ប្រព្រឹត្តទៅជាអសាធារណៈ ហើយនេះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវ សំផន ដើម្បីពិភាក្សា
អំពីបញ្ហាធនធាននាពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។ ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យលើកមតិ យោបល់ទៅលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីចាត់តាំងមេធាវីពីខាងក្រៅដើម្បីធ្វើជាតំណាងផលប្រយោជន៍របស់ជនជាប់ចោទ និងជំរុញកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២។
  
      ដោយបានឃើញពីការវិវឌ្ឍទាំងនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចលុបចោល នូវកាលបរិច្ឆេទសវនាការដែលគ្រោងចាប់ផ្តើមឡើង នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤។ កាលបរិច្ឆេទថ្មីនៃដំណើរការសវនាការនឹងត្រូវជម្រាបជូនក្នុងពេលវេលាសមស្របខាងមុខ។