ការបិទ​កិច្ច​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​លើក​ទី​ ១១​

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី ១១ នៃ អ.វ.ត.ក ដែលជាកិច្ចប្រជុំបន្តពីកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ បានបិទបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃនេះ។

ជាលទ្ធផល សំណើវិសោធនកម្មមួយចំនួននៃវិធានផ្ទៃ ត្រូវបានអនុម័តដោយអនុញ្ញាតឱ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃកិច្ចស៊ើបសួរដោយដកចេញអង្គហេតុមួយចំនួននៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរ ឬដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរបន្ថែម នៅពេលជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់កិច្ចស៊ើប
សួរ ដោយត្រូវធានាថា អង្គហេតុដែលនៅសល់ អាចយកធ្វើជាតំណាងចំពោះវិសាលភាពនៃដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូន
រឿងឱ្យស៊ើបសួរ ឫដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរបន្ថែម។

      ដូចគ្នានេះដែរ វិសោធនកម្មនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង កាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះ ដោយដកចេញអង្គហេតុមួយចំនួននៅក្នុងដីកាបញ្ចួនរឿងទៅជំនុំជម្រះ ដរាបណាអង្គហេតុនៅសល់ដែលត្រូវជំនុំជម្រះនេះ គឺត្រូវយកជាតំណាងចំពោះវិសាលភាពនៃដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ ដោយមិនប៉ះ
ពាល់ដល់ការចូលរួមរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ឬបណ្តុំដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីឡើយ។

      ជាមួយគ្នានេះ វិសោធនកម្មនេះ បានកំណត់អំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក និងតួនាទីរបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក្នុងការបញ្ជូនពាក្យសុំរបស់មេធារីបរទេសដែលមានបំណងធ្វើជាតំណាងឲ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ទៅកាន់គណៈមេធារីនៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា។

    ការធ្វើវិសោធនកម្មនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពន្លឿនកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក។