សវនាការ​ថ្ងៃ​ទី​១៦៤ ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០២

  • Hearing date :
  • Public attendance : 296 persons