សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គភាពគាំពារការការពារក្ដី

          ពាក់ព័ន្ធនឹងមតិយោបល់នាពេលថ្មីៗនេះដែលបានលើកឡើងនៅ ក្នុងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងមតិយោបល់ដែលបានលើកឡើងដោយអ្នកជំនាញមួយចំនួន ដែលមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនាពេលថ្មីៗនេះនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) អង្គភាពគាំពារការការពារក្ដី (“អ.គ.ក”) សូមបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃមេធាវីការពារក្ដីដែលមានឯករាជ្យភាព និងភាពខ្លាំងក្លា ក្នុងការធានាឲ្យមានភាពយុត្ដិធម៌នៃកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះ។ ជាពិសេស អ.គ.ក សូមជំទាស់ចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យរបស់អ្នកជំនាញ ដូចជាពាក្យ “មានលក្ខណៈឧក្រិដ្ឋ” និង “អសីលធម៌” ក្នុងការពិពណ៌នាអំពីការប្រព្រឹត្ដិ និងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មេធាវីការពារក្ដីដែលតំណាងជនជាប់ចោទនៅ អ.វ.ត.ក។

      អ.គ.ក ក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ជនគ្រប់រូបដែលទទួលការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ មានសិទ្ធិសួរដេញដោលសាក្សីដែលដាក់បន្ទុកមកលើខ្លួន។ នេះជាគោលការណ៍ជាសារវ័ន្ដនៃការជំនុំជម្រះក្ដីដោយយុត្ដិធម៌ ដែលមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្ដរជាតិស្ដីពី សិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ ដែលប្រទេសកម្ពុជាជាភាគីមួយ។ នៅពេលដែលមេធាវីការពារក្ដីសួរសាក្សី ពួកគាត់មិនត្រឹមតែកំពុងបំពេញភារៈកិច្ចវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ តែពួកគេក៏កំពុងធានាថា សិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាប់ចោទត្រូវបានការពារផងដែរ។

      សច្ចាធារណ៍នៃនិរទោសគឺជាគោលការណ៍សំខាន់មួយទៀតនៃកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះរឿងក្ដីព្រហ្មទណ្ឌដោយយុត្ដិធម៌។ ជនគ្រប់រូបដែលទទួលការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមានសិទ្ធិទទួលបានការសន្មតថាគ្មានទោស ដរាបណាតុលាការមិនទាន់បង្ហាញថាគាត់មានពិរុទ្ធភាព។ ប្រសិនបើមេធាវីការពារក្ដីមិនមានលទ្ធភាពអាចជំទាស់ទៅនឹងអង្គហេតុនានាដែលអយ្យការបានចោទប្រកាន់ទេ នោះគោលការណ៍ដ៏សំខាន់នេះពិតជាទទួលរងការប៉ះពាល់ភ្លាម។

      មេធាវីការពារក្ដីគឺជាសសរស្ដម្ភមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះនៅ អ.វ.ត.ក និងនៅរាល់ការជំនុំជម្រះរឿងក្ដីព្រហ្មទណ្ឌទាំងអស់។ មេធាវីការពារក្ដីជួយដល់តុលាការឲ្យសម្រេចបានការបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះដោយយុត្ដិធម៌ និងឆាប់រហ័ស។ ប្រសិនបើពុំមានមេធាវីការពារក្ដីដែលអាចតំណាងផលប្រយោជន៍របស់ជនជាប់ចោទដោយឯករាជ្យ និងខ្លាំងក្លាទេ កិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះរឿងក្ដីព្រហ្មទណ្ឌនឹងបាត់បង់សមភាព និងភាពអាចជឿទុកចិត្តបានទាំងស្រុង។