អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះសាលា​ដំបូង​បញ្ចប់​សវនា​ការ​លើ​ភ័ស្តុតាង​នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០២/០២, ​ កំណត់​កាល​បរិច្ឆេ​ទសម្រាប់​ដាក់​សារ​ណា​បិទ​បញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល

នៅថ្ងៃពុធ ទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបិទបញ្ចប់សវនាការលើភ័ស្តុតាង នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ និង     ការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន។ 

អង្គជំនុំជម្រះបានចាប់ផ្តើមសវនាការលើភ័ស្តុតាង នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ និង បានស្តាប់          ការបង្ហាញភ័ស្តុតាងលើប្រធានបទស្តីពីសហករណ៍ត្រាំកក់ (រួមទាំង មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់ និង ការប្រព្រឹត្តិលើ      ពុទ្ធសាសនិក) ការដ្ឋានទំនប់ ១ មករា ការដ្ឋានសាងសង់ព្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំង ការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្ម ការប្រព្រឹត្តិលើជនជាតិចាម និង វៀតណាម មន្ទីរសន្តិសុខអូរកន្សែង មន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោល និង មន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ និង        ការបោសសំអាតផ្ទៃក្នុង ការចេញបទបញ្ជាអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍  លក្ខណៈនៃជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និង ជាចុងក្រោយ តួនាទីរបស់ជនជាប់ចោទ។

អង្គជំនុំជម្រះបានធ្វើសវនាការរយៈពេល ២៧៤ ថ្ងៃ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ និងបានស្តាប់សក្ខីកម្មសាក្សីចំនួន ១១៤ នាក់ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ៦៣ នាក់ និងអ្នកជំនាញចំនួន ៨ នាក់។ លើសពីនេះទៀត អង្គជំនុំជម្រះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យភាគីបង្ហាញភ័ស្តុតាងជាឯកសារសំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទសវនាការនីមួយៗ និង បានស្តាប់ការបញ្ជាក់បឋមរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីស្តីពីការទាមទារសំណង។ នៅក្នុងអំឡុងពេល សវនាការសំណុំរឿង០០២/០២ នេះ មានសាធារណជនសរុបចំនួន ៧៧ ៦០៤ នាក់ បានចូលរួមស្តាប់ដោយផ្ទាល់នៅ ក្នុងសាលសវនាការរបស់ អ.វ.ត.ក។  

អង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ដាក់សារណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧។ កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់បណ្តឹងទាមទារសំណងចុងក្រោយរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៅថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧។ សេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនឹងចាប់ធ្វើនៅថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹង        រដ្ឋប្បវេណី មានរយៈពេល ០១ ថ្ងៃ ដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួន។ សហព្រះរាជអាជ្ញាមានរយៈពេល ០៣ ថ្ងៃ ហើយមេធាវីការពារក្តីក្រុមនីមួយៗមានរយៈពេល ០២ ថ្ងៃ ដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួន។     អង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់រយៈពេល ០១ ថ្ងៃ សម្រាប់ការរៀបចំការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតប និងបានកំណត់រយៈពេល ០៤ ម៉ោង សម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោទផងដែរ ប្រសិនបើជនជាប់ចោទជ្រើសរើសអនុវត្តសិទ្ធិនេះ។

សំណុំរឿង ០០២/០១ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទដដែលនេះ ដែលរួមមានបទចោទអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ ការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនផ្សេងៗទៀត និងការសម្លាប់នៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ បានបញ្ចប់ដោយមានការចេញសាលដីកាស្ថាពរ កាលពីខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងមក។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងសម្រេចផងដែរ ចំពោះអង្គហេតុ និង បទចោទនានាដែលនៅសេសសល់ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បានប្រកាសផ្អាកសវនាការរហូតដល់ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ដែលជាកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល។ បន្ទាប់ពីការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល អង្គជំនុំជម្រះនឹងចេញសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នៅក្នុងរយៈពេលសមស្របខាងមុខ។