លោក ធូ មណី (ចៅក្រមបម្រុង)

Photo

ជាចៅក្រមនៅសាលាឧទ្ធរណ៍កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ១៩៩១។ លោកបាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​អនុបណ្ឌិត​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Leipzig ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ លោកធ្លាប់​បាន​ទទួល​ការបណ្តុះបណ្តាល​បន្ថែម​តាមរយៈ​វគ្គសិក្សា​ដែល​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សហប្រជាជាតិ។ ក្រៅពីភាសាខ្មែរ លោក​ចេះ​ភាសា​អាល្លឺម៉ង់​យ៉ាង​ស្ទាត់​ជំនាញ។