លោក យ៉ា សុខន

Photo

ជាចៅក្រម​នៅ​តុលាការ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ចាប់ពី​ឆ្នាំ១៩៩២មក។ លោក​បាន​​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​អនុបណ្ឌិតច្បាប់​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Metchnikov នៅក្នុង​ប្រទេស​អតីត​សហភាព​សូវៀត។ លោក​បាន​​ទទួល​ការបណ្តុះបណ្តាល​បន្ថែម​លើមុខវិជ្ជា​ច្បាប់អន្តរជាតិ​និង​ច្បាប់​សិទ្ធិមនុស្ស តាមរយៈ​វគ្គសិក្សា​ដែល​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សហប្រជាជាតិ។ ក្រៅពីភាសាខ្មែរ លោក​អាច​ប្រើប្រាស់​ភាសារុស្ស៊ី​បាន​យ៉ាង​ស្ទាត់​ជំនាញ។