លោកស្រីចៅក្រម ហ្វ្លូរេន មុមបា (Florence Mumba)

Photo

លោកស្រីចៅក្រម មុមបា ចាប់ផ្តើម​បំពេញ​ការងារ​ផ្នែក​តុលាការ​ចាប់ពី​ឆ្នាំ១៩៧៣។ លោកស្រី​គឺជា​ស្រ្តីទីមួយ​ដែល​បាន​ទទួល​ការ​តែងតាំង​ជា​ចៅក្រម​នៅ​តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់​នៅ​ឆ្នាំ១៩៨០ និង​ជា​ប្រធាន​ការិយាល័យ​ស៊ើបអង្កេត។ ចាប់ពី​ឆ្នាំ១៩៩៧ លោកស្រី​គឺជា​ចៅក្រម​នៅ​តុលាការ​កំពូល​នៃ​ប្រទេស​ហ្សំប៊ី។ នៅឆ្នាំ១៩៩៧ លោកស្រី​ត្រូវបាន​ជ្រើសរើស​ជា​ចៅក្រម​នៅ​តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​អតីត​ប្រទេស​យូហ្គោស្លាវី (ICTY) ក្នុង​ទីក្រុង​ឡាអេ និង​ក្លាយ​ជា​អនុប្រធាន​តុលាការ​នេះ​នៅឆ្នាំ ១៩៩៩-២០០១។ ពីឆ្នាំ២០០៣-២០០៥ លោកស្រី​បម្រើការ​ជា​ចៅក្រម​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​នៅ​តុលាការ​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​អតីត​ប្រទេស​យូហ្គោស្លាវី (ICTY) និង​នៅ​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​រ្វ៉ាន់ដា (ICTR)។ ក្នុង​ឋានៈ​ជា​មេធាវី​ល្បីល្បាញ​ម្នាក់​និង​ជា​សកម្មជន​សិទ្ធិ​ស្រ្តី លោកស្រី​បាន​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​ទីកន្លែង​ជាច្រើន​ដើម្បី​ធ្វើ​បទបង្ហាញ​ឯកសារ​ស្រាវជ្រាវ និង​បាន​ការពារ​នីតិរដ្ឋ​ក្នុង​បញ្ហា​អភិបាលកិច្ច ក្នុង​ឋានៈ​លោកស្រី​ជា​អ្នក​ស៊ើបអង្កេត​លើ​បណ្តឹង​របស់​ពលរដ្ឋ​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋាភិបាល​ឬ​អាជ្ញាធរ​សាធារណៈ។