លោក ណាយ៉ាន់ ចាន់ដា

លោក Nayan Chanda អាយុ ៦៣ឆ្នាំ ជានាយកផ្នែកបោះពុម្ពនៅមជ្ឈមណ្ឌល Yale សម្រាប់សកលភាវូបនីយកម្ម បានផ្តល់សក្ខីកម្មជាអ្នកជំនាញលើបញ្ហាជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ដោយផ្តោតលើជម្លោះកម្ពុជា-វៀតណាមក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។

លោកបានពណ៌នាអំពីភាពមិនស៊ីសង្វាក់តំណពូជរវាងប្រទេសទាំងពីរ ដែលត្រូវបានកើនឡើងដោយវិវាទជុំវិញការបោះបង្គោលព្រំដែន ដែលគូរដំបូងដោយបារាំង និងក្រោយមកដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់គាត់ លោក ណៃ ចាន់ដា បានគូសបញ្ជាក់អំពីជម្លោះ ប៉ុន្តែនៅពេលសួរថា តើជម្លោះប្រដាប់អាវុធមានរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងវៀតណាម តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ រួចហើយឬអត់នោះ គាត់បាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំមិនមែនជាមេធាវីទេ ហើយមិនដឹងថាតើអ្នកណាម្នាក់កំណត់និយមន័យយ៉ាងដូចម្តេច? សង្គ្រាម... ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមានន័យថា រដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថា "យើងកំពុងមានសង្រ្គាម" នោះខ្ញុំគិតថាសង្រ្គាមបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការប្រកាសពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៧៧ ។

Transcript from testimony

Video recordings