លោកស្រី ហួ ចន្ថា

អ្នកស្រី ហួ ចន្ថា បានផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលើជនរងគ្រោះអំពីព្យសនកម្មដែលនាងបានទទួលរង។ នាងបានរៀបរាប់ទាំងផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗ និងរយៈពេលវែងនៃការជម្លៀសដោយបង្ខំ និងត្រូវបានដាក់នៅក្នុងជំរុំការងារ ដោយបានបាត់បង់ប្តីរបស់នាងដោយសារជំងឺបេះដូងដែលជាលទ្ធផលនៃលក្ខខណ្ឌដ៏លំបាកដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងជំរុំបែបនេះ។

Transcript from testimony

Video recordings