លោកស្រី តូច មុន្និន

Transcript from testimony

Video recordings