អ្នក​ស្រី ព្រាប សុឃឿ​ន

Transcript from testimony

Video recordings