អ្នកស្រី ជិន ម៉េត

អ្នកស្រី ជិន ម៉េត ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី និងជាតំណាងឲ្យមិត្ដរួមការងាររបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងកងចល័ត៤៥០ ពាក់ព័ន្ធអំពីការឃុំខ្លួនពួកគេនៅក្នុងមន្ទីរ ស២៤ ហើយក្រោយមក បានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។

អ្នកស្រី ជិន ម៉េត បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះរបៀបដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមជ្រើសរើសអ្នកស្រី នៅពេលអ្នកស្រីនៅក្នុងវ័យជាក្មេងជំទង់។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៦ អ្នកស្រីត្រូវបានចាត់តាំងទៅធ្វើស្រែ ហើយក្រោយមកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើរោងចក្រកៅស៊ូក្នុងពាក់កណ្ដាល ឬចុងឆ្នាំ ១៩៧៧។ ក្នុងការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់ អ្នកស្រី អ្នកស្រី ជិន ម៉េត បានរៀបរាប់អំពីការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៧ នៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុ១៩ឆ្នាំ។ អ្នកស្រីត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួន ហើយអ្នកស្រីមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ ដោយសារតែគេរុំមុខរបស់អ្នកស្រី។ អ្នកស្រីត្រូវបានគេឃុំឃាំងអស់រយៈពេល១៥ថ្ងៃនៅទីនោះ ដើម្បីសួរចម្លើយ និងធ្វើទារុណកម្មចំនួនបីដង។ ក្រោយមកទៀតអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅអប់រំនៅមន្ទីរស២៤។ អ្នកស្រីបានពណ៌នាពីការបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងលំបាកបំផុត ការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ និងបង្ខំឲ្យធ្វើការឲ្យគ្រប់តាមការកំណត់។

អ្នកស្រីក៏បាននិយាយពីការអស់សង្ឃឹម ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនឯង។ អ្នកស្រីបានរម្លឹកផងដែរ អំពីការភ័យខ្លាច និងការស្រេកឃ្លានអាហារឥតឈប់ឈរ ដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យរូបអ្នកស្រីមានបញ្ញាផ្នែកអារម្មណ៍ និងរូបរាងគួរឲ្យខ្លាចរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន។

Transcript from testimony

Video recordings

Session 4 - 08 July 2009 - Case 001 - EN/FRDate:
Session 3 - 08 July 2009 - Case 001 - FL/KHDate:
Session 2 - 08 July 2009 - Case 001 - FL/KHDate:
Session 2 - 09 July 2009 - Case 001 - FL/KHDate: