សោ សាត

អ្នកស្រី សោ សាត ត្រូវបានកោះហៅធ្វើជាសាក្សីដើម្បីធ្វើសាក្ខីកម្មលើអាកប្បកិរិយារបស់ជនជាប់ចោទ។

អ្នកស្រី សោ សាត គឺជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ជនជាប់ចោទនៅវិទ្យាល័យក្នុងខេត្ដកំពង់ធំ អំឡុងឆ្នាំ១៩៥៩ ដល់ ១៩៦១។ អ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសិក្សាជាមួយគ្នា។

ជាសាក្សីប្រតិចរិកមួយរូប អ្នកស្រី សោ សាត បានពណ៌នាអំពីជនជាប់ចោទចោទថា ជាមនុស្សមានអាកប្បកិរិយាល្អ ភក្ដីភាព ចិត្តល្អ សុភាពរាបសារ និងស្លូតបូត។ អ្នកស្រីបានជម្រាបទៅអង្គជំនុំជម្រះពីរបៀបដែលអ្នកស្រីកត់សម្គាល់ទៅជនជាប់ចោទ ដែលថា ជនជាប់ ចោទគឺមិនដូច សិស្សផ្សេងៗទៀតក្នុងថ្នាក់នោះទេ គឺថា ជនជាប់ចោទមិនដែលលាក់ចំណេះដឹងរបស់លោក នោះឡើយ ប៉ុន្ដែលោកតែងតែចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់លោកទៅកាន់សិស្សផ្សេងៗទៀត។ អ្នកស្រីក៏បានអះអាងដែរថា ជនជាប់ចោទជាសិស្សដែលគោរពពេលវេលា និងគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ព្រមទាំងគាំទ្រសិស្សផ្សងៗទៀតក្នុងការសិក្សារបស់ពួក គេ ប៉ុន្ដែមិនមែនអ្នកដែលគ្មានមិត្តភ័ក្ដនោះទេ។

អ្នកស្រី សោ សាត បានប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះថា អ្នកស្រីមិននឹកស្មានថា ជនជាប់ចោទអាចក្លាយទៅជាប្រធានមន្ទីរស២១នោះឡើយ។ អ្នកស្រីបានដឹងអំពីរឿងនេះពីសៀវមួយក្បាលឈ្មោះ " ពេជ្ឈឃាតដែលបាត់បង់" ឬ (The Lost Executioner) ដែលនៅពេលដែលអ្នកស្រីអាន វាបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីស្រឡាំងកាំង និងរន្ធត់បំផុត។

អ្នកស្រី សោ សាត បានសុំការអនុញ្ញាតទៅលេងជនជាប់មួយភ្លែតបន្ទាប់ពីសក្ខីកម្មរបស់អ្នកស្រី៕

Transcript from testimony

Video recordings