ឯកសារហិរញ្ញវត្ថុ របស់ អវតក

ថ្ងៃខែ
ការ​សង្ខែប​អំពី​ការ​ផ្ដល់​ជំនួយ និង​ការ​ចំណាយ​ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
ទស្សនវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ អ.វ.ត.ក គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨
ថវិកា អ.វ.ត.ក. សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ និង ឆ្នាំ ២០១៩
ការ​សង្ខែប​អំពី​ការ​ផ្ដល់​ជំនួយ និង​ការ​ចំណាយ​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧
ការ​សង្ខែប​អំពី​ការ​ផ្ដល់​ជំនួយ និង​ការ​ចំណាយ​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧
ទស្សនវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ.វ.ត.ក គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនាឆ្នាំ ២០១៧
គម្រោង​ថវិកា​របស់​ អ.វ.ត.ក សំរាប់​ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧
ការ​សង្ខេប​អំពី​ការ​ចំណាយ និង​ការ​ផ្ដល់ជំនួយរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦
គម្រោង​ថវិកា​របស់​ អ.វ.ត.ក សំរាប់​ឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧
គម្រោង​ថវិកា​របស់​ អ.វ.ត.ក សំរាប់​ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥
ការ​សង្ខេប​អំពី​ការ​ចំណាយ និង​ការ​ផ្ដល់ជំនួយរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥
ការ​សង្ខេប​អំពី​ការ​ចំណាយ និង​ការ​ផ្ដល់ជំនួយរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤
ការ​សង្ខេប​អំពី​ការ​ចំណាយ និង​ការ​ផ្ដល់ជំនួយរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤
ការ​សង្ខេប​អំពី​ការ​ចំណាយ និង​ការ​ផ្ដល់ជំនួយរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣
​ថវិកា​របស់​ អ.វ.ត.ក ​ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥