និស្សិត ៤៧នាក់ នៃដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសារគមនាគមន៍ មកសិក្សាស្វែងយល់អំពមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ និស្សិតចំនួន ៤៧នាក់ មកពីដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសារគមនាគមន៍ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តមុខងារសេសសល់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.។ នៅក្នុងឱកាសនោះ មន្ដ្រីនៃ អ.វ.ត.ក. បានទទួលស្វាគមន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញដល់និស្សិតទាំងអស់អំពី សមិទ្ធផលដែលទទួលបានពីការជំនុំជម្រះក្ដី ដំណើរការអនុវត្តមុខងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក. នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដំណើរការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំបណ្ណាល័យ និងបណ្ណសារ សារៈសំខាន់របស់ អ.វ.ត.ក. ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា និងតួនាទីរបស់ អ.វ.ត.ក. ក្នុងការចូលរួមកសាងសន្ដិភាព និងយុត្តិធម៌ ម្រេចបានស្របតាមគោលនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read