អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបញ្ចប់សំណុំរឿងប្រឆាំងនឹង អោ អាន នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក

ថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន​បញ្ចប់​សំណុំរឿង​ប្រឆាំង អោ អាន នៅ​ចំពោះមុខ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ។

បន្ទាប់​ពីមាន “បណ្តឹងសាទុក្ខ​ជាបន្ទាន់​​​ប្រឆាំង​នឹងការរំលត់ជាធរមាននៃ​សំណុំរឿង ០០៤/២ របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង” របស់​សហព្រះរាជ​អាជ្ញា​អន្តរជាតិ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល​បាន​ដោះស្រាយ​ទឡ្ហីករណ៍​នានារបស់សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​អន្តរជាតិ នៅក្នុង​សេចក្តីសម្រេច​នៅ​ថ្ងៃនេះ។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល​បាន​ពិចារ ណា​ឃើញ​ថា៖ “បើ​ទោះបី​ជាមានការ​ឯកភាពគ្នា ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ចំនួន​ជន​រងគ្រោះ​ជា​ច្រើន​នៅក្នុងភូមិ​ភាគ​កណ្តាល​” នៃ​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​ក៏ដោយ “ក៏​ពុំ​មាន​ការ​ឯកភាព​គ្នាឡើយ បន្ទាប់​ពីរយៈ​ពេ​ល​ដប់​បី​ឆ្នាំ​នៃកិច្ច​ស៊ើប​សួរ​ដែលថា អោ អាន ស្ថិត​ក្នុង​យុត្តាធិការ​របស់​ [អ.វ.ត.ក]”។ ដោយបដិសេធ បណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់ សហព្រះរាជ អាជ្ញា អន្តរជាតិ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល​បាន​​សម្រេច​ថា៖ “ក្នុង​ករណី​ដែល​ពុំ​មាន​ដីកាបញ្ជូន​រឿង​ទៅជំនុំជម្រះ​ដែល​ជាក់​លាក់ និង​អាច​អនុវត្តបាននោះ ដូចនេះ​រឿង​ក្តី​ប្រឆាំង​នឹង អោ អាន ត្រូវ​បញ្ចប់​នៅ​ចំពោះ​មុខ អ.វ.ត.ក”។

សេចក្តី​សម្រេច​នេះ​ត្រូវបាន​ផ្សព្វផ្សា​យ​នៅលើ​តំណភ្ជាប់ដូច​ខាងក្រោម៖  https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/E004_2_1_1_2_KH.pdf

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សា​យ​ដោយ​ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណៈ អនុលោម​តាម​វិធាន ៩(៤) និង ២១ (១) () នៃវិធាន​ផ្ទៃក្នុង​របស់ អ.វ.ត.ក ដើម្បី​ចែក​ជូនព័ត៌មាន​ដល់សាធារណជន។

Most read