សេចក្តីថ្លែងការណ៍: ការបន្តតំណែងឡើងវិញចំពោះសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ

នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ បានសម្រេចបន្តតំណែងលោក Michael BOHLANDER (ជនជាតិអាឡឺម៉ង់) ជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃ​អង្គ​ជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា​ឡើងវិញ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ចៅក្រម BOHLANDER និងសមភាគីរបស់គាត់ គឺចៅក្រម យូ ប៊ុនឡេង គឺជាសហចៅក្រមនៃការិយាល័យសហចៅ​ក្រមស៊ើបអង្កេត ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនេះតទៅ។

Statement in KH

Most read