សហ​ភាព​អឺរ៉ុប​សម្រេច​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ចំនួន​ ៨,៩ ​លាន​អឺរូ​ដល់​ អ.​វ.​ត​.​ក​

សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយថវិកាថ្មីចំនួន ៨,៩ លានអឺរ៉ូ ជូនដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សម្រាប់គម្រោងថវិកាឆ្នាំ ២០១៥ និង ២០១៦។ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥នេះ សហភាពអឺរ៉ុប ផ្តល់វិភាគទានចំនួន ២ លានអឺរ៉ូ ដល់ភាគីជាតិ និងចំនួន ៣,៥ លានអឺរ៉ូដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអ.វ.ត.ក។

    ការបែងចែកថវិកានៅសល់ចំនួន ៣,៤ លានអឺរ៉ូ នឹងត្រូវសម្រេច នៅឆ្នាំ ២០១៦។ សហភាពអឺរ៉ុបជាម្ចាស់ជំនួយធំមួយក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយធំៗរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយជាមួយនឹងវិភាគទានថ្មីនេះ សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ជំនួយថវិកាសរុបចំនួន ១៦,២ លានអឺរ៉ូ ចាប់តាំងពី អ.វ.ត.ក ដំណើរការនៅឆ្នាំ ២០០៦ រហូតមកដល់ពេលនេះ។

    ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃ អ.វ.ត.ក បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ក្នុងនាម អ.វ.ត.ក យើងខ្ញុំសូមបង្ហាញការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការគាំទ្រថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុប។ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនឹងជួយដល់ការងារយុត្តិធម៌ក្នុងការនាំយកមកជំនុំជម្រះក្តី មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត ដែលត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរបបខ្មែរក្រហម »។

Most read