មេធាវីការពារក្តី

បច្ចុប្បន្ន​នេះ មាន​ជន​ជាប់​ចោទ​ម្នាក់​នៅ អ.វ.ត.ក​ (ក្នុង​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​ ០០២/០២​) ព្រម ​ទាំង​ជន​ត្រូវ​ចោទ​ពីរ​នាក់​ (ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​ ០០៣ ​និង ​ម្នាក់​ទៀត​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​ ០០៤​)។ ​ជន​ជាប់​ចោទ​ ឬ​ជន​ត្រូវ​ចោទ​ម្នាក់ៗ​មាន​សហ​មេធាវី​ជាតិ​ម្នាក់​ និង​សហ​មេធាវី​បរទេស​ម្នាក់​ ឬ​ច្រើន​នាក់​ ជា​តំណាង​។ សហ​មេធាវី​ទទួល​បាន​ជំនួយ​ពី​ក្រុម​អ្នក​ច្បាប់​មួយ​ក្រុម​ដែល​មាន​មន្រ្តី​ពិគ្រោះ​យោបល់​ផ្នែក​ច្បាប់​ម្នាក់​ ឬ​ច្រើន​នាក់​ អ្នក​វិភាគ​ភ័ស្តុ​តាង​ និង​មន្រ្តី​កាន់​សំណុំ​រឿង​ម្នាក់​។

ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោក ខៀវ សំផន (សំណុំរឿង ០០២/០២)

          លោក គង់ សំអុន (សហមេធាវីជាតិ)

          លោកស្រី Anta Guissé (សហមេធាវីបរទេស)

ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោក មាស មុត (សំណុំរឿង ០០៣)

          លោក អាង ឧត្តម (សហមេធាវីជាតិ) 

          លោក Michael Karnavas (សហមេធាវីបរទេស)

ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោក យឹម ទិត្យ (សំណុំរឿង ០០៤)

          លោក សូ មូស្សេន្នី (សហមេធាវីជាតិ)

          លោកស្រី Suzana Tomanović (សហមេធាវីបរទេស)