ការគាំពារផ្នែករដ្ឋបាល

អង្គភាពគាំពារការពារក្តីផ្តល់ដល់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីនូវទីធ្លាការិយាល័យ និងសម្ភារៈផ្សេងៗ ក្នុងអគាររដ្ឋបាលនៅអ.វ.ត.ក។ ក្រុមនីមួយៗមានកុំព្យូទ័រ និងធនធានផ្នែកច្បាប់របស់អង្គភាពគាំពារការពារក្តី ជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិក និងក្រដាស។ ក្រុមទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់បន្ទប់ប្រជុំ និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតរបស់អ.វ.ត.ក ដើម្បីអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

គម្រោងជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅអ.វ.ត.ក

អង្គភាពគាំពារការពារក្តីក៏ទទួលខុសត្រូវផងដែរចំពោះគម្រោងជំនួយផ្នែកច្បាប់ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីធានានូវការតំណាងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឲ្យជនជាប់ចោទ ដែលខ្វះខាតធនធានបង់ឲ្យមេធាវីរបស់ពួកគេ។ គម្រោងជំនួយផ្នែកច្បាប់ប្រើប្រាស់ទស្សនទានពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និងតុលាការក្នុងស្រុកផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបង្កើតជាប្រព័ន្ធមួយ ដែលមានទាំងប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល។

គោលការណ៍ណែនាំនៃគម្រោងជំនួយផ្នែកច្បាប់មានដូចខាងក្រោម៖

 • ការតំណាងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ គម្រោងជំនួយផ្នែកច្បាប់ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីធានាថា ជនត្រូវចោទ ឬជនជាប់ចោទនីមួយៗ ត្រូវបានការពារដោយក្រុមមេធាវីប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។
 • សមភាពនៃមធ្យោបាយក្នុងការតទល់ក្តីគ្នា។ មេធាវីការពារក្តីនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃដូចគ្នានឹងព្រះរាជអាជ្ញា ជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតម្លៃនៃការបម្រើការងារឲ្យខ្លួនឯង។
 • តម្លាភាព។ គម្រោងប្រកបដោយតម្លាភាពដ៏ពេញលេញមួយនឹងជួយបញ្ចៀសកុំឲ្យមានវិវាទ កើតឡើង ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលត្រូវចំណាយ និងអ្វីដែលមិនត្រូវចំណាយ។


លក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗ

គម្រោងជំនួយផ្នែកច្បាប់ផ្តល់ឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោទនីមួយៗ និងលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងឲ្យបានល្អ ដោយតម្រូវឲ្យមេធាវីធ្វើផែនការជាមុនក្នុងការងាររបស់ខ្លួន។ លក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗរបស់គម្រោងជំនួយផ្នែកច្បាប់មានដូចខាងក្រោម៖

 • សហមេធាវី។ ជនជាប់ចោទ ដែលទីទ័លក្រម្នាក់ៗ អាចត្រូវបានតំណាងដោយមេធាវីជាតិម្នាក់ និងបរទេសម្នាក់។ ប្រការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាព ដែលមានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត និងសហព្រះរាជអាជ្ញា តម្រូវឲ្យមានជំនាញទាំងច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិ។
 • ក្រុមមេធាវីការពារក្តី។ សហមេធាវីមិនទំនងអាចធ្វើការលើសំណុំរឿងឲ្យបានពេញម៉ោងក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃដំណើរការជំនុំជម្រះនោះទេ។ ពួកគេអាចត្រូវបានគាំទ្រដោយ អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ និង អ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង ដែលត្រូវបានចុះកិច្ចសន្យាការងារជាមួយនឹងអង្គភាពគាំពារការពារក្តី ដើម្បីធ្វើការលើសំណុំរឿង។ គេរំពឹងថា មានភស្តុតាងយ៉ាងច្រើន ដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវិភាគ។ ការប្រើប្រាស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីនឹងធានានូវការរៀបចំសំណុំរឿងប្រកបដោយប្រសិទ្ធផល។
 • ដំណាក់កាលនៃសំណុំរឿង។ សមាជិកនៃក្រុមមេធាវីការពារក្តី នឹងប្រែប្រួលទៅតាមដំណាក់កាលនៃសំណុំរឿង។ ក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត គេរំពឹងថា សហមេធាវីនឹងចំណាយពេលវេលាមិនឲ្យលើសពី៥០% ធ្វើការលើសំណុំរឿង ខណៈដែល អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ និង អ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងនឹងត្រូវធ្វើការពេញម៉ោង។ ក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះ ក្រុមទាំងមូលនឹងត្រូវធ្វើការពេញម៉ោង។
 • ចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅ។ ប្រាក់កម្រៃសម្រាប់មេធាវីបរទេសនឹងបង្កប់នូវធាតុផ្សំមួយ ដែលជាប្រាក់ចំណាយសម្រាប់បំពេញការងារនៅប្រទេសកម្ពុជា ជំនួយឲ្យប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។
 • កម្រិតអតិបរមានៃថវិកា។ អ.វ.ត.ក នឹងអនុវត្តតាមឧទាហរណ៍របស់តុលាការផ្សេងៗទៀត និងប្រើប្រាស់កម្រិតអតិបរមានៃថវិកាប្រចាំខែ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងចំណាយ។ កម្រិតអតិបរមាប្រចាំខែនឹងផ្អែកទៅលើបន្ទុកការងារអតិបរិមា ដែលបានប៉ាន់ប្រមាណ ក្នុងអំឡុងពេលជាក់លាក់នោះ។
 • ផែនការសកម្មភាព។ សហមេធាវីនឹងតម្រូវឲ្យបង្កើត និងឯកភាពលើផែនការសកម្មភាព ដោយគូសបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានការងារ ដែលពួកគេត្រូវបំពេញ និងការចែករំលែកការងារឲ្យសមាជិកផ្សេងៗទៀតក្នុងក្រុម។ តាមច្បាប់ មានតែការងារដែលទទួលបានការព្រមព្រៀងជាមុនប៉ុណ្ណោះ នឹងត្រូវទូទាត់ប្រាក់កម្រៃជូន បើទោះជាមានករណីលើកលែង ចំពោះការងារ ចាំបាច់ និងសមហេតុផល ដែលកើតឡើងដោយពុំបានរំពឹងទុកជាមុនក្តី។
 • អត្រាប្រាក់កម្រៃប្រចាំថ្ងៃ និងម៉ោង។ សហមេធាវីនឹងត្រូវទូទាត់អត្រាប្រាក់កម្រៃជូន ដោយគិតជាម៉ោង សម្រាប់រយៈពេលរៀបចំការងារ។ ហើយនៅពេលដំណាក់កាលជំនុំជម្រះចាប់ផ្តើម សហមេធាវីនឹងត្រូវទូទាត់អត្រាប្រាក់កម្រៃជូន ដោយគិតជាថ្ងៃសវនាការ។
 • តារាងពេលវេលា។ ដើម្បីទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់កម្រៃ សហមេធាវីត្រូវតែបំពេញនូវតារាងពេលវេលាសម្រាប់ការរៀបចំការងាររបស់ពួកគេ និងសម្រាប់ថ្ងៃសវនាការ ដោយផ្តល់ព័ត៌មានពិស្តារអំពីការងារ ដែលពួកគេបានបំពេញ។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ និង អ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងនឹងត្រូវបំពេញតែសេចក្តីសង្ខេបនៃការងារ ដែលពួកគេបានបំពេញប៉ុណ្ណោះ។
 • ចំណាយលើការិយាល័យ។ អង្គភាពគាំពារការពារក្តីនឹងផ្តល់សម្ភារៈការិយាល័យដល់ ក្រុមមេធាវីការពារក្តី។ តម្លៃជួលការិយាល័យបន្ថែមមិនត្រូវបានបង់ជូនឡើយ។
 • ការធ្វើដំណើរការមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា។ សហមេធាវីបរទេសចាំបាច់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសិនសម្រាប់ការហោះហើរ ដែលនឹងត្រូវកក់សំបុត្រដោយអង្គភាពរៀបចំការធ្វើដំណើររបស់អ.វ.ត.ក ឬកក់សំបុត្រដោយខ្លួនឯង។
 • សេវាកម្មបកប្រែផ្ទាល់មាត់។ អង្គភាពគាំពារការពារក្តីនឹងមានផ្តល់អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ប្រចាំនៅក្នុងអង្គភាព ដើម្បីជួយដល់ក្រុមមេធាវីការពារក្តី។ បន្ថែមលើនេះទៀត ក្រុមមេធាវីការពារក្តីអាចប្រើប្រាស់អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងអ្នកបកប្រែឯកសារក្នុងអង្គភាពផ្នែកបកប្រែភាសារបស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ។
 • ចំពោះការទាមទាមប្រាក់កម្រៃ សហមេធាវីនឹងត្រូវបានទូទាត់ប្រាក់កម្រៃជូនជាប្រចាំខែសម្រាប់ការងារ ដែលពួកគេបានបំពេញ ស្របទៅតាមកាលវិភាគថេរសម្រាប់ការដាក់តារាងពេលវេលា ដែលបានបំពេញ និងការទាមទារប្រាក់កម្រៃ។ ជាធម្មតា ការទាមទារទូទាត់ប្រាក់កម្រៃនឹងត្រូវបានទូទាត់ពេញ ប៉ុន្តែអង្គភាពគាំពារការពារក្តីរក្សាសិទ្ធិបដិសេធទូទាត់ពេញលេញ ក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

- ប្រសិនបើ ការងារមិនត្រូវបានបំពេញ
- ប្រសិនបើការងារមិនត្រូវបានឯកភាពគ្នាជាមុន ហើយមិនចាំបាច់ និងមិនសមហេតុផល ឬ 
- ប្រសិនបើការងារត្រូវបានឯកភាពគ្នាជាមុន ប៉ុន្តែ ចំនួនម៉ោងដែលបានទាមទារមានច្រើនជាងអ្វីដែលបានគ្រោងទុក និងពុំមានផ្តល់ការពន្យល់សមហេតុផល។


ប្រាក់កម្រៃរបស់មេធាវី

 • សហមេធាវីបរទេសទទួលបានប្រាក់កម្រៃ ដូចគ្នានឹងព្រះរាជអាជ្ញាបរទេសនៅអ.វ.ត.ក ដែលមានកម្រិតបទពិសោធន៍១០ឆ្នាំដែរ។ ប្រាក់កម្រៃ គឺស្មើនឹងកាំប្រាក់បៀវត្ស P5។ ដោយអនុវត្តតាមករណីនៅតុលាការ ICTY និងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ សហមេធាវីមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តចន្លោះពី ១០% ទៅ៤០% សម្រាប់ទូទាត់ចំណាយវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមរបស់ពួកគេ។
 • សហមេធាវីជាតិទទួលបានប្រាក់កម្រៃ ដូចគ្នានឹងព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនៅ អ.វ.ត.ក ដែលមានកម្រិតបទពិសោធន៍ដូចពួកគេដែរ ដូច្នេះហើយប្រាក់កម្រៃប្រែប្រួលទៅតាមបទពិសោធន៍ ដែលពួកគេមាន។ សហមេធាវីជាតិក៏មានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តចន្លោះពី ១0% ទៅ ៤0% ផងដែរ ដើម្បីទូទាត់ចំណាយវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមរបស់ពួកគេ។
 • អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃ ដូចគ្នានឹងសហព្រះរាជអាជ្ញា ដែលមានកម្រិតបទពិសោធន៍ដូចពួកគេដែរ ឧ. កម្រិត UN P3។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ត្រូវបានជួលឲ្យបម្រើការងារដោយអង្គភាពគាំពារការពារក្តី និងចាត់តាំងឲ្យធ្វើការលើសំណុំរឿងពេញម៉ោង ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហមេធាវី។ ជាទូទៅ ពួកនឹងបម្រើការងារក្នុងការិយាល័យរបស់អង្គភាពគាំពារការពារក្តី។
 • អ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងទទួលបានអត្រាប្រាក់កម្រៃ ដូចគ្នានឹងសមភាគីជាតិរបស់ពួកគេដែរ ក្នុងការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញានៅអ.វ.ត.ក។ ពួកគេក៏ត្រូវបានជួលឲ្យបម្រើការងារដោយអង្គភាពគាំពារការពារក្តី និងត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យបំពេញការងារក្នុងក្រុមមេធាវីការពារក្តី និងតម្រូវឲ្យធ្វើការក្នុងការិយាល័យរបស់អង្គភាពគាំពារការពារក្តី។