អត្ថបទព័ត៌មាន

អង្គភាពគាំពារការការពារក្ដីៈ លោក ខៀវ សំផន ជ្រើសរើសមេធាវី

លោក ខៀវ សំផន ត្រូវបាននាំខ្លួនមកមន្ទ

សេចក្ដីប្រកាស ៖ ទាក់ទងនឹងបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ (ឌុច) ប្រឆាំងនឹង ដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចេញដោយ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត (សូមអានសាលដីកា)

នាថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានប្រកាសជាសាធារណៈថា អង្គបុរេជំនុំជម្រះ សំរេចជាឯកច្ឆ័ន្ធ តាមដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរបស់ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ដោយមានបញ្ជាក់នូវ មូលហេតុមួយចំនួនដូចមានក្នុងសេចក្ដីសំរេចនេះស្រាប់ និង សំរេចបដិសេធបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ។្ព នាថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានប្រកាសជាសាធារណៈថា អង្គបុរេជំនុំជម្រះ សំរេចជាឯកច្ឆ័ន្ធ តាមដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរបស់ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ដោយមានបញ្ជាក់នូវ មូលហេតុមួយចំនួនដូចមានក្នុងសេចក្ដីសំរេចនេះស្រាប់ និង សំរេចបដិសេធបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ ។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ នៅទីក្រុង បៃលិន

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ជាមួយនឹងមន្ដ្រីរាជការ និង ប្រជាពលរដ្ឋ នៅទីក្រុង បៃលិន ដើម្បីពន្យល់អំពីគោលបំណង គោលការណ៍ និង ការវិវត្ដន៍របស់ អ.វ.ត.ក ព្រមទាំងការងាររបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតនាពេលខាងមុខ ។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ជាមួយនឹងមន្ដ្រីរាជការ និង ប្រជាពលរដ្ឋ នៅទីក្រុង បៃលិន ដើម្បីពន្យល់អំពីគោលបំណង គោលការណ៍ និង ការវិវត្ដន៍របស់ អ.វ.ត.ក ព្រមទាំងការងាររបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតនាពេលខាងមុខ ។

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបដិសេធញ្ញត្ដិសុំដាក់ឈុតខ្សែភាពយន្ដថតដោយវៀតណាមធ្វើជាភស្ថុតាង

នៅក្នុងសេចក្ដីសម្រេចចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបដិសេធញ្ញត្ដិ របស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំដាក់បង្ហាញឈុតខ្សែភាពយន្ដចំនួនពីរភាគធ្វើជាភស្ថុតាង នៅក្នុងដំណើរការសវនាការជំនុំជម្រះក្ដីប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទកាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅឌុច។ រូបភាពដែលដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្ដ ត្រូវបានបង្ហាញជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នាថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩

Pagination