ក្រុម​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្តី​ខៀវ ​សំផន​ និង​ នួន​ ជា ​ត្រូវ​បាន​ព្រមាន​ចំពោះ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​កំហុស​វិជ្ជា​ជីវៈ ​និង​ត្រូវ​បាន​បង្គាប់​ឲ្យ​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​រៀប​ចំ​សវ​នាកា​រ​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញនូវការព្រមានជាផ្លូវការមួយអំពីការប្រព្រឹត្តកំហុសវិជ្ជាជីវៈចំពោះក្រុមមេធាវីជាតិ និងអន្តរជាតិរបស់ខៀវ សំផន និងនួន ជា អនុលោមតាមវិធាន ៣៨ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង។  

សេចក្តី​សម្រេច​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្តីពី​កំហុស​វិជ្ជាជីវៈ​ របស់​មេធាវី​ការពារក្តី នួន ជា

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​បាន​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី​កំហុស​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​មេធាវី​ការពារក្តី នួន ជា។ សេចក្តី​សម្រេច​នេះ ដែល​ជា​ឯកសារ​សាធារណៈ ​និង​ត្រូវ​បាន​ចេញ​បន្ទាប់ពី​មាន​ការ​ព្រមាន​ដោយ​ផ្ទាល់មាត់​មួយ​នៅក្នុង​តុលាការ​នាថ្ងៃ​ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ បាន​ផ្តល់​ជា​ឧទាហរណ៍​ជាច្រើន​នៃ​កំហុស​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​មេធាវី​អន្តរជាតិ​នៃ​ក្រុម​មេធាវី​ការពារក្តី នួន ជា ចំនួន​ពីរ​រូប (លោក Michiel PESTMAN និង លោក Andrew IANUZZI)។ សេចក្តី​សម្រេច​នេះ​ត្រូវ​ចេញ​ដោយ​មាន​ទាំង​ការ​ជូនដំណឹង​ទៅ​គណៈ​មេធាវី Amsterdam និង​គណៈ​មេធាវី​រដ្ឋ New York ដែល​លោក PESTMAN និង លោក IANUZZI ជា​សមាជិ