អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​សម្រេច​បដិសេធ​សេចក្តីសម្រេច​ របស់អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​ដែលបង្គាប់​ឲ្យដោះលែង​ អៀង ធីរិទ្ធ ​ពីមន្ទីរឃុំឃាំង​


ថ្ងៃនេះ ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​នៃអង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញក្នុង​តុលាការកម្ពុជា ​(អ.វ.ត.ក)​ បានទទួលយកបណ្តឹង​សាទុក្ខភ្លាមៗ​របស់សហព្រះរាជអាជ្ញា​ដោយមតិ​ភាគ​ច្រើនលើស​លុប ​ដោយសម្រេច​បដិសេធ​សេចក្តីសម្រេច​របស់អង្គជំនុំ​ជម្រះសាលាដំបូង​ដែលចេញ​នៅថ្ងៃទី ​១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១​ ដែលបានបង្គាប់ឲ្យ​ដោះលែង​ជនជាប់​ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ដោយឥត​លក្ខខណ្ឌ​នោះ។

អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​បានយល់ឃើញថា ​អង្គជំនុំជម្រះសាលា​ដំបូងត្រូវតែប្រើប្រាស់​ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព​នូវវិធានការនានា​ដែលមាន ដើម្បីអាច​ជួយធ្វើឲ្យ​ជនជាប់​ចោទមាន​សម្បទាចូលរួម​ក្នុងសវនាការ​បាន។ ​សេចក្តីសម្រេចនេះ ​ត្រូវបានធ្វើឡើង​ដោយផ្អែកទៅ​លើលទ្ធភាព ​ទោះបីជាមាន​តិចតួចក៏ដោយ​ ក៏ជាការធ្វើឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​វិញដ៏​សមស្របមួយ ​ចំពោះសុខភាព​ផ្នែកស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោទ​ដែលត្រូវបានប្រមើល​មើលឃើញដោយអ្នក​ជំនាញវេជ្ជសាស្រ្ត​ ដែលត្រូវ​បានចាត់តាំង​ដោយអង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង។​ ក្នុងស្ថានភាព​ដែលការផ្អាក​កិច្ចដំណើរការ​នីតិវិធី​ អាចត្រូវបាន​ផុតរលត់នោះ ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​យល់ឃើញថា​ ការដោះ​លែង​ជនជាប់ចោទ​ដោយ​ឥតលក្ខខណ្ឌ ​មិនតម្រូវឲ្យមានឡើយ។​ អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូលយល់ឃើញ​ថា ​មូលដ្ឋានដែលមាន​ពីមុនមកក្នុង​ការរក្សាទុកជន​ជាប់ចោទ​ក្នុងឃុំបណ្តោះអាសន្ន​ ត្រូវមានសុពលភាពដដែល​ ពោលគឺធានាវត្តមាន​របស់ជនជាប់ចោទ​ក្នុងអំឡុង​ពេលសវនាការ​។

អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​បង្គាប់ថា​ អង្គជំនុំជម្រះសាសាដំបូង ​ដោយមានការពិភាក្សា​ជាមួយអ្នកជំនាញ​ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ​និងផ្នែកវិកលចរិក​សមស្រប​ ត្រូវស្នើឲ្យមាន​ការព្យាបាល​បន្ថែម​ដល់ជនជាប់​ចោទដែលអាច​ជួយឲ្យសុខភាព​ផ្នែកស្មារតី​របស់ជនជាប់ចោទ​បានប្រសើរឡើង​ ដើម្បីឲ្យជនជាប់ចោទ​អាចមានសម្បទា​ចូលរួម​សវនាការ​បាន។ ​ការព្យាបាលនេះ​ត្រូវតែធ្វើឡើងនៅ​ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ​ ឬកន្លែងដទៃទៀត​ដែលសមស្រប​ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។​ ជនជាប់ចោទ​ត្រូវទទួលការ​ត្រួតពិនិត្យ​ពីអ្នកជំនាញ​ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ​ផ្នែកវិកលចរិក ​និង/ឬផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត ​មិនឲ្យលើសពីរយៈពេល ​៦ ​(ប្រាំមួយ)ខែ ចាប់គិតពីពេលចាប់ផ្តើម​ការព្យាបាល​មក បន្ទាប់​មក ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូងត្រូវ​កំណត់អំពីសម្បទា​របស់ជនជាប់​ចោទក្នុងការចូលរួមសវនាការ​ដោយមិនមានការពន្យាពេល។

អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​បានសម្រេចថា​ ការឃុំខ្លួនជន​ចាប់ចោទត្រូវ​អនុវត្តនៅក្នុង​មន្ទីរឃុំឃាំងនៃ អ.វ.ត.ក ​រហូតដល់ពេលការរៀបចំចាត់ចែង​ចាំបាច់នានា ​សម្រាប់ការ​ព្យាបាលបន្ថែមនៅ​ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ​ឬកន្លែងសមស្របដទៃទៀត ​ត្រូវបានបំពេញរួចរាល់​។