សវនាការនៅចំពោះមុខអង្គបុរេជំនុំជម្រះ - ៣ កក្កដា ២០០៩