ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសភាអាល្លឺម៉ង់

Date

គណៈប្រតិភូមួយក្រុមមកពីសភាអាល្លឺម៉ង់ (the Bundestag) ដឹកនាំ​ដោយ​អគ្គនាយក​រង Wolfgang Thierse ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩ និង​បាន​ជួប​ជាមួយ​ប្រធាន​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​ស្តីទី និង​អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​នៃ អ.វ.ត.ក។

Description of group

គណៈប្រតិភូមួយក្រុមមកពីសភាអាល្លឺម៉ង់ (the Bundestag) ដឹកនាំ​ដោយ​អគ្គនាយករង Wolfgang Thierse ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក

ECCC participants

ឃ្នុត រ៉ូសិនហក
ក្រាញ់​ តូនី

Total number of visitors
N/A
Event Date