ទស្សនកិច្ចអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាវៀតណាម

Date

អគ្គរដ្ឋអាជ្ញា​វៀតណាម ឯកឧត្តម ត្រាន់ គ្វុក វួង ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​វៀតណាម មក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការកម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០។ គណៈប្រតិភូ​មកពី​ប្រទេសវៀតណាម​បាន​ធ្វើ​កិច្ច​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ប្រធានរដ្ឋបាល​ស្តីទី​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការកម្ពុជា ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី និង អនុប្រធាន​លោក ឃ្នុត រ៉ូសិនហក​។ ការធ្វើ​ទស្សនកិច្ចសិក្សា​នៅ អ.វ.ត.ក សាលសវនាការ និង​ មន្ទីរឃុំឃាំង​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ជំនួប​នេះ។

Description of group

អគ្គរដ្ឋអាជ្ញា​វៀតណាម ឯកឧត្តម ត្រាន់ គ្វុក វួង ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​វៀតណាម មក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការកម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០។ គណៈប្រតិភូ​មកពី​ប្រទេសវៀតណាម​បាន​ធ្វើ​កិច្ច​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ប្រធានរដ្ឋបាល​ស្តីទី​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការកម្ពុជា ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី និង អនុប្រធាន​លោក ឃ្នុត រ៉ូសិនហក​។ ការធ្វើ​ទស្សនកិច្ចសិក្សា​នៅ អ.វ.ត.ក សាលសវនាការ និង​ មន្ទីរឃុំឃាំង​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ជំនួប​នេះ។

Nationality of participants
វៀតណាម
ECCC participants

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី
លោក រោង ឈង
លោក ឃ្នុត រ៉ូសិនហក

Total number of visitors
Number of visitors - VIPs (donors, other tribunals, public agencies)
Event Date