អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​លើបណ្តឹង​សាទុក្ខ​របស់​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​ទាក់ទងនឹង​វិសាលភាព​នៃសំណុំរឿង​ ០០២/០១​

កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ប្រឆាំងនឹង
សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលបានបដិសេធ ត្រង់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្លាតវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះក្តីទីមួយក្នុងសំណុំរឿង ០០២។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល បានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងខាងលើ ដោយហេតុ ថា ការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង ០០២ នៅអំឡុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ និងសេចក្តីសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់
ដែលពាក់ព័ន្ធ ខ្វះនូវភាពច្បាស់លាស់ និងខ្វះសម្អាងហេតុគ្រប់គ្រាន់ និងដោយហេតុថា អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
បានបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង ០០២ និងបានកំណត់វិសាលភាពនៃសំណុំរឿង ០០២/០១ ដោយមិនបាន
ផ្តល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដល់ភាគីនានាក្នុងការចូលរួមដាក់សារណា។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ទទួលស្គាល់នូវកត្តានានា ដែលទំនងជាញ៉ាំងឲ្យអង្គ
ជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី ដើម្បីធ្វើឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័ស និង ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងជាងមុន។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅ តែមានអំណាចក្នុងការវាយតម្លៃឡើងវិញនូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការបំបែកសំណុំរឿង ០០២ ដោយអញ្ជើញភាគីនានា ដាក់ សារណា ហើយធ្វើការពិចារណាលើរាល់កក្តា និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់នានារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ សេចក្តី
សម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលកំណត់ត្រឹមតែការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង០០២ តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិនមានអានុភាពទៅលើសវនាការ ឬដំណើរការនីតិវិធីលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដែលបានដំណើរការ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទេ។  
សេចក្តីសម្រេចពេញលេញនេះនឹងអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក
http://www.eccc.gov.kh/document/court/25645