ការ​ផុត​កំណត់​នៃ​ការ​ជូន​ដំណឹង​ពី​ការ​ដាក់​បណ្តឹង​សា​ទុក្ខ​ក្នុង​សំណុំរឿ​ង ​០០២​/០១ ​ត្រូវ​បាន​ពន្យារ​ពេល​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ ​២០១៤​

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចទទួលយកផ្នែកខ្លះនៃសំណើពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យ ខៀវ សំផន និង នួន ជា ដោយបានពន្យារកាលកំណត់នៃការជូនដំណឹងដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលើសំណុំរឿង ០០២/០១ ពីថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤។ ក្រុម
ការពារក្តីបានស្នើសុំថាផុតកំណត់នៃកាលបរិច្ឆេទជូនដំណឹងពីបណ្តឹងសាទុក្ខត្រូវពន្យាររហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤។

នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលយល់ឃើញថា ចំនួនទំព័រដ៏ច្រើននៃសាលក្រម (៦២៣ ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេស ៧៧៧ ទំព័រជាភាសាបារាំង និង ៩៨១ ទំព័រជាភាសាខ្មែរ) តម្រូវឲ្យមានពេល វេលាបន្ថែមក្នុងការអានឲ្យបានហ្មត់ចត់និងពិភាក្សាលើខ្លឹមសារនៅក្នុងក្រុមមេធាវីការពារក្តី និងជាមួយជនជាប់ ចោទ។ សំណើសុំផ្សេងទៀតដើម្បីបន្ថែមទំព័រពី ៣០ ទៅ ៥០ ទំព័រសម្រាប់សេចក្តីជូនដំណឹងបណ្តឹងសាទុក្ខ ត្រូវបានបដិសេធចោលដោយអង្គជំនុំជម្រះ។

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏បានកំណត់ផងដែថា ភាពជាក់ស្តែងដោយសារតែទំហំ និងភាពស្មុគ្រស្មាញនៃសំណុំរឿង និងសាលក្រម ការពន្យារពេលចាំបាច់ត្រូវបាន
អនុញ្ញាតសម្រាប់ការដាក់សារណាបណ្តឹងសាទុក្ខ ក៏ដូចជាការកំណត់ទំព័រសម្រាប់សារណាទាំងនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី នៅពេលដែលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងសា
ទុក្ខមិនទាន់បានដាក់នៅឡើយ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលពិចារណាឃើញថា ជាការធ្វើឡើងមុន ពេលកំណត់ក្នុងការសម្រេចពីពេលវេលានិងចំនួនទំព័របន្ថែមដែលបាន
ស្នើសុំ។

សូមអានសេចក្តីសម្រេច 

សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីសុំពន្យារពេល និងបន្ថែមចំនួនទំព័រលើសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងសាទុក្ខ និងសារណានៃបណ្តឹងសាទុក្ខ 


វិធានផ្ទៃក្នុង ១០៥(៣) ការទទួលបណ្តឹងសាទុក្ខ
“ភាគីដែលមានបំណងប្តឹងសាទុក្ខចំពោះសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងត្រូវដាក់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងសាទុក្ខដោយបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋាននៃបណ្តឹងសាទុក្ខនោះ។ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងសាទុក្ខ ដែលបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋាននីមួយៗត្រូវបញ្ជាក់ពីកំហុសអង្គច្បាប់ដែលនាំឲ្យសេចក្តីសម្រេចនោះមោឃៈ និងកំហុសអង្គ ហេតុដែលនាំឲ្យសេចក្តីសម្រេចនោះមានភាពមិនយុត្តិធម៌។ បន្ទាប់មក ម្ចាស់បណ្តឹងសាទុក្ខ ត្រូវដាក់សារណា បណ្តឹងសាទុក្ខដោយបញ្ជាក់ពីទឡ្ហីករណ៍ និងឯកសារសម្អាងផ្លូវច្បាប់ដែលគាំទ្រមូលដ្ឋាននីមួយៗ....៉