អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​បង្គាប់​ឲ្យ​ភាគី​ទាំង​អស់​ចូល​រួម​ក្នុង​សវនា​ការ​លើ​អង្គ​សេចក្តី​ដែល​នឹ​ងប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ ​២០១៤​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានបង្គាប់ឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំ រឿង ០០២/០២ ត្រូវចូលរួមក្នុងសវនាការលើអង្គសេចក្តីដែលនឹងប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ តទៅ។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏បានជូនដំណឹងដល់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវ សំផន និងនួន ជា ឲ្យបានដឹងជាមុនផងដែរថា អង្គជំនុំជម្រះនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ប្រសិនបើក្រុមមេធាវីការពារក្តីណាមួយ ខកខានមិនបានគោរពតាមដីកាបង្គាប់ឱ្យចូលរួមក្នុងសវនាការនាពេលខាងមុខនេះ។

បន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវី ខៀវ សំផន និងនួន ជា ត្រូវបានផ្តល់ឱកាសចុងក្រោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ដើម្បីបង្ហាញពីមូលហេតុនានា ក្នុងការគាំទ្រគោលជំហររបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការចូលរួមសវនាការលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ រួចមកហើយនោះ  អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចេញសេចក្តី
សម្រេចដោយមានសម្អាងហេតុពេញលេញមួយ បដិសេធចោលទឡ្ហីករណ៍នានាដែលបានលើកឡើងដោយមេធាវីការពារក្តីទាំងពីរក្រុមនេះ។