សកម្មភាពស្នូល

ការស៊ើបអង្កេត

ស.ព.អ ចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលពីរនៃដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនៅ អ.វ.ត.ក.។ នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបឋមសហព្រះរាជអាជ្ញាធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបឋមដើម្បីកំណត់ថាតើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ ថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់ អ.វ.ត.កត្រូវបានប្រព្រឹត្ត ឬយ៉ាងណា។ ប្រសិនបើសហព្រះរាជអាជ្ញាមានហេតុផលជឿជាក់ថា ឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅពួកគេអាចបើកការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការលើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងសាទុក្ខមកសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត (CIJs) ។ ការស្នើសុំនេះគឺជាការស្នើសុំឱ្យ CIJs ស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងដោយសហព្រះរាជអាជ្ញា។

ការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការចាប់ផ្តើមលើការទទួលយកដីកាបង្គាប់របស់ CIJs ពីការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត។ នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ CIJs ទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់គត់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងដោយសហព្រះរាជអាជ្ញា។ សហព្រះរាជអាជ្ញាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនិង / ឬជនជាប់ចោទអាចស្នើសុំឱ្យ CIJ ធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់។ នៅចុងបញ្ចប់នៃការស៊ើបអង្កេតតុលាការ ស.ព.អ រៀបចំសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយដោយផ្អែកលើភស្តុតាងដែលប្រមូលបានទាំងស្នើឱ្យ CIJs ធ្វើការចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទឬជំនួសឱ្យករណីនេះ។ បន្ទាប់មក CIJs ចេញដីកាដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជូនជនត្រូវចោទទៅកាន់ការកាត់ក្តីឬបដិសេធសំណុំរឿង។ នៅទូទាំងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតតុលាការសហព្រះរាជអាជ្ញានិងភាគីផ្សេងទៀតអាចស្នើសុំឱ្យអង្គបុរេជំនុំជម្រះធ្វើការសើរើការសម្រេចរបស់ CIJs ។

 

ការចោទប្រកាន់

ស.ព.អ ចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនិងការជំនុំជម្រះនៃដំណើរការតុលាការ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះមុនពេលសវនាការចាប់ផ្តើមសហព្រះរាជអាជ្ញាផ្តល់ជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនូវបញ្ជីឈ្មោះសាក្សីនិងអ្នកជំនាញដែលពួកគេចង់ផ្តល់សក្ខីកម្មនិងបញ្ជីឯកសារដែលពួកគេចង់ទទួលយកជាភស្តុតាង។ ក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជម្រះសហព្រះរាជអាជ្ញាសាកសួរសាក្សីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអ្នកជំនាញនិងជនជាប់ចោទប្រសិនបើជនជាប់ចោទបានផ្តល់ភស្តុតាងព្រមទាំងមានអំណះអំណាងផ្នែកច្បាប់និងអង្គហេតុជាក់ស្តែងស្តីពីភស្តុតាងនិងការចោទប្រកាន់។ នៅពេលចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះសហព្រះរាជអាជ្ញាអាចនឹងបើកសវនាការនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ពួកគេ។ ពួកគេក៏អាចដាក់ជូននូវសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផងដែរដែលបង្ហាញភស្តុតាងយ៉ាងពេញលេញអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដែលកំពុងត្រូវបានពិចារណាដោយអង្គជំនុំជម្រះ។

នៅក្នុងដំណាក់កាលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍បន្ទាប់ពីការវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសហព្រះរាជអាជ្ញាអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ឬឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់មេធាវីការពារក្តីទៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល។ ភាគីនានាអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៏ថាកំហុសឆ្គងនៃការពិតឬច្បាប់នាំឱ្យមានការកាត់ក្តីពីយុត្តិធម៌។ ភាគីដែលប្តឹងឧទ្ធរណ៍ត្រូវតែផ្តល់សេចក្តីជូនដំណឹងមួយអំពីហេតុផលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍និងដាក់ជូននូវបណ្តឹងសាទុក្ខដោយដាក់ចេញនូវអំណះអំណាងនិងអាជ្ញាធរដើម្បីគាំទ្រដល់ដីនីមួយៗ។ សហព្រះរាជអាជ្ញាឬភាគីផ្សេងទៀតអាចឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍តាមរយៈសំដីឆ្លើយតបនិងទឡ្ហីករណ៍ផ្ទាល់មាត់។

ការផ្សព្វផ្សាយ

អ.ព.ស មានគោលបំណងជំរុញការផ្សះផ្សាសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងជួយពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួន។ នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយជាទៀងទាត់ទាក់ទងនឹងការងាររបស់តុលាការដែលមានទាំងសារធាតុនិងនីតិវិធីដល់ទស្សនិកជនជាច្រើន។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើដំណើរមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្តាខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនិងសាលារៀននិស្សិតច្បាប់មេធាវីនិងចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេស។ ពួកគេក៏រួមបញ្ចូលទាំងតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអ្នកដែលទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ច្រើនយុត្តិធម៌អន្តរកាលនិងសិទ្ធិមនុស្ស។ បុគ្គលិកទាំងអស់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះហើយនៅពេលដែលអាចធ្វើបានអ្នកហាត់ការត្រូវបានលើកទឹកចិត្តអោយចូលរួមផងដែរ។

ការកសាងសមត្ថភាព

គោលដៅស្នូលរបស់ ស.ព.អ គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការកសាងសមត្ថភាពជាមួយបុគ្គលិកជាតិនិងអន្តរជាតិនិងអ្នកហាត់ការ។ នៅក្នុងការិយាល័យកូនកាត់នេះបុគ្គលិកជាតិនិងអន្តរជាតិកសាងសមត្ថភាពរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងផ្នែកជំនាញរបស់ពួកគេមិនថាជាប្រពៃណីច្បាប់កម្ពុជាឬបរទេសបច្ចេកវិជ្ជាជំនាញឆ្លងកាត់ឬការតស៊ូមតិទេ។ ដូចគ្នានេះដែរអ្នកហាត់ការ ស.ព.អ ជាតិ និងអន្ដរជាតិធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកហាត់ការដើម្បីបង្កើនជំនាញច្បាប់និងការយល់ដឹងអំពីយុត្តិធម៌ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ។