កាំង ហ្កេកអ៊ាវ

សាក្សីដែលបានចូលរួមសវនាការ និងត្រូវបានកាត់ទោសដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-២១ គឺជាអនុប្រធាន ហើយចាប់ពីខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ជាប្រធានពន្ធនាគារ។ គាត់ក៏ជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខ ម -១៣ មុនពេលចាប់ផ្តើមសម័យ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ។

គាត់ផ្តល់ភ័ស្តុតាងទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃមន្ទីរសន្តិសុខស-២១ រួមមានៈ ការបង្កើតពន្ធនាគារក្រោមការបញ្ជារបស់ ស៊ុន សេន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ និងជាប្រធានអគ្គសេនាធិការនៃ RAK ។ ទីតាំង រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុង អង្គការ និងប្រតិបត្តិការរបស់ ស-២១ និង ស-២៤; សមាសភាពអ្នកទោស;
ស្ថានភាពនៃការឃុំខ្លួនដ៏អមនុស្សធម៌ និងពលកម្មដោយបង្ខំ; បច្ចេកទេសសួរចម្លើយ និងទារុណកម្មដែលប្រើនៅស-២១; ការចាប់ខ្លួន ការចាប់ដាក់គុក និងការសួរចម្លើយជនបរទេស រួមទាំងជនស៊ីវិលវៀតណាម និងអ្នកទោសសង្គ្រាម។ ការសម្លាប់នៅក្នុងបរិវេណ ស-២១; ការ​បង្កើត​ជើងឯក​ជា​កន្លែង​ប្រហារជីវិត និង​ការ​ប្រហារជីវិត​អ្នក​ទោស​នៅ​ទីតាំង​នេះ។

  • ឈ្មោះហៅក្រៅ :
    ឌុច
  • Witness acronym :
    2-TCW-916
  • Age at the time of testimony :
  • Appeared as :
  • សំណុំរឿង : សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
  • Date(s) of testimony :

Transcript from testimony

Video recordings

Session 1 - 27 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 4 - 23 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 3 - 23 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 2 - 23 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 23 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 4 - 22 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 3 - 22 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 2 - 22 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 22 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 4 - 21 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 3 - 21 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 2 - 21 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 21 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 4 - 20 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 3 - 20 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 2 - 20 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 20 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 4 - 16 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 3 - 16 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 2 - 16 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 16 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 4 - 15 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 3 - 15 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 2 - 15 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:
Session 1 - 15 June 2016 - Case 002/02 - FL/KHDate:

Pagination