លោកស្រី ផាន់ ហ៊ីម

Transcript from testimony

Video recordings