ប្រាក់ ខន

សាក្សីជាអ្នកយាមនៅមន្ទីរស-២១ តាំងពីចុងឆ្នាំ១៩៧៥ និងជាអ្នកសួរចម្លើយពីចុងឆ្នាំ ១៩៧៦ បន្ទាប់មកគាត់បានធ្វើជាប្រធាន "អង្គភាពអង្គាម" រហូតដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩។ សាក្សីបានចូលរួមក្នុងការសួរចម្លើយ និងធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសនៅស-២១។ គាត់ផ្តល់ការពិពណ៌នាអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ រចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រតិបត្តិការរបស់ពន្ធនាគារ ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់ ឌុច ជាមួយ ប៉ុល ពត និង នួន ជា។ គាត់រៀបរាប់ពីស្ថានភាពរស់នៅដ៏អមនុស្សធម៌ដែលអ្នក​ទោស​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​ទោស និង​ការ​ប្រហារ​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ។ គាត់​ក៏​ផ្តល់​ភស្តុតាង​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​រំលោភ​សេពសន្ថវៈ​នៅ​មន្ទីរ​ស-២១។ 

សាក្សីរៀបរាប់លម្អិតអំពីវិធីធ្វើទារុណកម្មដែលប្រើនៅមន្ទីរស-២១ រួមទាំងការឆក់ខ្សែភ្លើង និងអ្នកទោសត្រូវបានបង្ខំអោយស៊ីលាមក។ លោក​បញ្ជាក់​ពី​វត្តមាន​ជន​ស៊ីវិល​វៀតណាម អ្នក​ទោស​សង្គ្រាម ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ និង​ជន​ជាតិ​លោក​ខាង​លិច​នៅ​មន្ទីរ ស-២១។ លោក​ក៏​បញ្ជាក់​ថា លោក​បាន​ឃើញការបូម​ឈាម​អ្នក​ទោស​ផ្សេង​ៗ​រហូត​ដល់​ស្លាប់ ហើយ​ឈាម​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ​១៧ មេសា និង​មុនីវង្ស។ សាក្សីផ្តល់ភស្តុតាងនៃការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិក ស-២១។

Transcript from testimony

Video recordings