សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ លើពាក្យបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ អៀង សារី