សេចក្តី​សម្រេច​របស់​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​លើពាក្យបណ្តឹង​សាទុក្ខ​របស់ អៀង ធីរិទ្ធ