វេទិកាសាធារណៈនៅស្រុកអន្លង់វែង

អ.វ.ត.ក បាន​​រៀបចំ​​វេទិកា​​សាធារណៈ កាល​​ពីថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ក្នុង​​ស្រុកអន្លង់វែង ដែល​​ជា​​ទី​តាំង​​ដែល​​អតីត​​ខ្មែរក្រហម​​ធ្លាប់​​កាន់កាប់​​យ៉ាង​​រឹងមាំ។ អ្នក​តំណាង​​ផ្នែកកិច្ចការ​​សាធារណៈ អ្នកតំណាង​​ការិយាល័យ​​សហព្រះរាជអាជ្ញា អ្នកតំណាង​​អង្គភាព​​គាំពារ​ការ​ការពារក្តី និង អ្នកតំណាង​​អង្គភាព​​គាំពារ​​ជនរងគ្រោះ បាន​​ចូលរួម​​ក្នុង​​វេទិកា​​នេះ ដែល​​វេទិកា​​នេះ​​បាន​​ប្រារព្ធ​​ឡើង​​នៅ​​ផ្ទះ​​អតីត​​មេដឹកនាំ​​ខ្មែរក្រហម តាម៉ុក។

Date
Province
ឧត្តរមានជ័យ
District
អន្លង់វែង
Town or village
Anlong Veng