កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro110-28-12-2017 edit.mp3
5.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro106-30.11.2017 edit.mp3
7.65 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro105-23.11.2017-.mp3
7.54 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro104-16.11.2017 (1).mp3
5.36 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-103-26-10-2017-edited.mp3
7.91 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro102-19.10.2017 (1)0.mp3
4.07 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro101-12.10.2017.mp3
5.26 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro100-05.10.2017-Edited.mp3
5.34 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro99-28.09.2017.mp3
5.08 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro99-28.09.2017.mp3
5.08 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro98-14-9-2017.mp3
5.46 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro97-07.09.2017.mp3
5.24 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro96-31.08.2017.mp3
5.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro95-24.08.2017-.mp3
5.32 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro94-17.08.2017.mp3
5.36 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro93-10.08.2017.mp3
5.43 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro92-03.08.2017.mp3
5.31 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentECCC-Live-Pro-91-26-7-2017.mp3
5.49 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro90-20.07.2017.mp3
10.56 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-89-13-7-2017.MP3
11.15 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro88-06.07.2017.mp3
10.44 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-8729-6-17.mp3
11.44 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-pro86.mp3
11.02 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-8515.6.2017-.mp3
11.11 មេកា​បៃ

Pagination