កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១១ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-81-11-5-017.mp3
11.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៤ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro80-04.05.2017-edited.mp3
10.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៧ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-79-27.04.2017-Edit-.mp3
8.93 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២០ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-78-20-4-2017.mp3
10.36 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៦ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-77-06-4-017.mp3
8.55 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៣០ ខែ មីនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro76-30-3-017.mp3
10.57 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៣ ខែ មីនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro75-23.03.2017.mp3
10.6 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៦ ខែ មីនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro74-16.03.2017-Edited.mp3
10.79 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៩ ខែ មីនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro73-09.03.2017.mp3
8.67 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២ ខែ មីនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro72-02.03.2017.mp3
10.63 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៣ ខែ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro71-23.02.2017.mp3
9.89 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៦ ខែ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro70-16.02.2017.mp3
11.39 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៩ ខែ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro69-09.02.2017.mp3
10.15 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២ ខែ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro68-02.02.2017.mp3
6.87 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៦ ខែ មករា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro67-26.01.2017.mp3
16.57 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៩ ខែ មករា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro66-19.01.2017.mp3
17.46 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១២ ខែ មករា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-65-12-01-017.mp3
19.15 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០៥ ខែ មករា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro64-05.01.2017.mp3
16.01 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២២ ខែ ធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro62-22.12.2016 (1).mp3
13.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០៨ ខែ ធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro60-08.12.2016.mp3
17.58 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០១ ខែ ធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro59-01.12.2016 (1).mp3
18.69 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៤ ខែ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro58-24-11-2016.mp3
19.38 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៧ ខែ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro57-17-11-2016.mp3
16.9 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១០ ខែ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro56-10-11-20161.mp3
16.55 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ០៣ ខែ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro55-03-11-2016.mp3
18.85 មេកា​បៃ

Pagination