កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២១ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro27-2.mp3
7.72 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៧ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro26-07.04.2016.mp3
20.43 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៣១ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Eccc-pro25-31-3-016.mp3
20.14 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៤ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro24-24.03.2016.mp3
19.21 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៧ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEccc-live-pro23.mp3
20.09 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១០ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro22-10.03.2016.mp3
19.91 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៣ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro21-03.03.2016.mp3
19.83 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៥ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro20-25.02.2016.mp3
20.06 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៨ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro19-18-2-016.mp3
21.32 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១១ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro18-11.02.2016.mp3
22.49 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៤​ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro17-04.02.2016.mp3
19.33 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៨​ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro16-28.01.2016.mp3_.mp3
21.15 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២១​ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro15-21.12.2016.mp3_.mp3
20.64 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​១៤​ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៦

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro14-14.01.2016.mp3_.mp3
20.83 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​២៤​ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro12-24.12.2015.mp3_.mp3
20.46 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុ​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​១៧​ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen

កម្មវិធី​វិទ្យុ​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​១០​ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro10-10-12-015.mp3_.mp3
20.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​៣​ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro9-03.12.2015.mp3_.mp3
13.83 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen
Text DocumentEccc-pro8-19-11-2015.mp3_.mp3
14.03 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro7-12.11.2015.mp3_.mp3
12.92 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី០៥ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-Pro.6-05.11.2015.mp3_.mp3
18.96 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់អ.វ.ត.ក នៅ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-Pro.5-22.10.2015.mp3_.mp3
17.08 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់​អ.វ.ត.ក នៅ​ថ្ងៃទី ១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Weekly radio programme 1 October 2015.mp3
19.13 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC Radio programme 17 September 2015-.mp3
16.19 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

Download/listen
Text DocumentECCC weekly radio programme 10 September 2015.mp3
16 មេកា​បៃ

Pagination