កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro99-28.09.2017.mp3
5.08 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro98-14-9-2017.mp3
5.46 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro97-07.09.2017.mp3
5.24 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro96-31.08.2017.mp3
5.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro95-24.08.2017-.mp3
5.32 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro94-17.08.2017.mp3
5.36 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro93-10.08.2017.mp3
5.43 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro92-03.08.2017.mp3
5.31 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentECCC-Live-Pro-91-26-7-2017.mp3
5.49 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro90-20.07.2017.mp3
10.56 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-89-13-7-2017.MP3
11.15 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro88-06.07.2017.mp3
10.44 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-8729-6-17.mp3
11.44 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-pro86.mp3
11.02 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-8515.6.2017-.mp3
11.11 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៨ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentEdited-Live-Eccc-pro84-08.06.2017.mp3
10.36 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro83-25.05.2017 (1).mp3
10.87 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១៨ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-82-18.5.2017.mp3
11.42 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ១១ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-81-11-5-017.mp3
11.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៤ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro80-04.05.2017-edited.mp3
10.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៧ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-79-27.04.2017-Edit-.mp3
8.93 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២០ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-78-20-4-2017.mp3
10.36 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៦ ខែ មេសា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-77-06-4-017.mp3
8.55 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ៣០ ខែ មីនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro76-30-3-017.mp3
10.57 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​​វិទ្យុ​​​​ប្រ​ចាំ​សប្ដាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី​ ២៣ ខែ មីនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro75-23.03.2017.mp3
10.6 មេកា​បៃ

Pagination