កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro135-12-7-2018Ok.mp3
8.04 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro134-05-7-2018.mp3
5.84 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro133-28-6-2018.mp3-.mp3
5.51 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text Document-Live-Eccc-pro132-14-6-2018.mp3
5.33 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text Document-Live-Eccc-pro132-14-6-2018.mp3
5.33 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro131-07-6-2018.mp3
5.67 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro130-31-5-2018.mp3
5.76 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro129-24-5-2018.mp3
5.63 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro128-17-5-2018.mp3
5.66 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro127-10-5-2018.mp3
5.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-126-26.04.2018.mp3
5.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-125-19.04.2018.mp3-.mp3
5.43 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-124-12.04.2018.mp3-.mp3
5.44 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-123-05.04.2018.mp3
5.52 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-pro-122-29-3-2018 (1).mp3
5.91 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-121-22.03.2018.mp3
5.26 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-120-15.03.2018.mp3
5.57 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-119-01.03.2018.mp3
5.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-118-22.02.2018.mp3
5.37 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-117-15.02.2018.mp3
6.27 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-Eccc-Pro-116-08.02.2018.mp3
5.62 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro115-.01.02.2018-.mp3
5.62 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro114-.25.01.2018-.mp3
5.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro113-.18.01.2018- for web.mp3
6.06 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

Download/listen
Text DocumentECCC-For-Live-Pro112-11Jan2018.mp3
7.11 មេកា​បៃ

Pagination