កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro163-2111-2022.mp3
11.61 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro162-1411-2022.mp3
11.56 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro162-1411-2022.mp3
11.56 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro 08-2022.mp3
12.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro159-1710-2022.mp3
11.6 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro158-1010-2022.mp3
12.28 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro157-0310-2022.mp3
13.04 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro154-1209-2022.mp3
12.31 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro155-1909-2022.mp3
12.67 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro154-1209-2022.mp3
12.31 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro153-0509-2022.mp3
12.09 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro 08-2022.mp3
12.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro 08-2022.mp3
12.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-10423-08-21.mp3
11.49 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro 08-2022.mp3
12.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro 08-2022.mp3
12.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro1482507-2022.mp3
11.01 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro147-18-07-2022.mp3
10.21 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro14611-07-2022.mp3
11.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro145-04-07-2022.mp3
10.98 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro144-27-06-2022.mp3
12.13 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro143-20-06-2022.mp3
13.12 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro142-13-06-2022.mp3
12.63 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro141-06-06-2022.mp3
11.8 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro140-23-05-2022.mp3
12.19 មេកា​បៃ

Pagination