កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro45-02032020.mp3
11.08 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro47-16032020.mp3
11.68 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro46-09032020.mp3
12.08 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro45-02032020.mp3
11.08 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro43-17022020.mp3
13.53 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro43-17022020.mp3
13.53 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro42-10022020.mp3
10.67 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro41-03022020.mp3
10.79 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro4027012020.mp3
10.63 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro3813012020.mp3
9.72 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro3813012020.mp3
9.72 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro3706012020.mp3
11.75 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro36-30-12-2019.mp3
12.13 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro3316-12-2019.mp3
12.15 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro3316-12-2019.mp3
12.15 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro3209-12-2019.mp3
11.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro3209-12-2019.mp3
11.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro3025-11-2019.mp3
12.75 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2918-11-2019.mp3
9.19 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2811-11-19.mp3
6.95 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro3025-11-2019.mp3
12.75 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2628-10-19.mp3
11.85 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2521-10-19.mp3
11.22 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2414-10-19.mp3
12.19 មេកា​បៃ

កម្មវិធី​វិទ្យុរបស់​ អ.វ.ត.ក ប្រចាំថ្ងៃ​ទី ០៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

Download/listen
Text DocumentLiveECCCPro2307-10-19.mp3
11.59 មេកា​បៃ

Pagination