ផ្នែកបុគ្គលិក

ផ្នែកបុគ្គលិក (ផ្នែកជាតិនិងអន្ដរជាតិ បំពេញការងារស្របទិសគ្នា)
ផ្នែកជាតិ ដឹកនាំដោយលោក ថាន់ ខុនវិចិត្រ ផ្នែកនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះ៖ ផ្នែកបុគ្គលិកមានការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាល និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះ ការគ្រប់គ្រង ដឹកនាំបុគ្គលិកជាតិ ហើយធានាបាននូវគុណភាព និងតម្លាភាពក្នុងការជ្រើសរើសជា សាធារណៈ ក្នុងនោះរួមមាន៖

 • បង្កើត និងប្រតិបត្ដិគោលនយោបាយនិងសៀវភៅការងារ ជាពិសេសសៀវភៅការងារសំរាប់បុគ្គលិក អ.វ.ត.ក ។
 • បង្កើតនិងអនុវត្ដនីតិវិធីនិងគោលនយោបាយផ្នែកកម្មសិក្សាការី
 • ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាតិថ្មី រួមទាំងចងក្រងលក្ខខណ្ឌការងារ ការប្រកាស់ជ្រើសរើសបុគ្គលិក ការត្រួតពិនិត្យនិងជម្រុះចោល ការធ្វើតេស្ដ និងការតែងតាំង។
 • ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាល និងសេវាគាំទ្រដល់បុគ្គលិកសំរាប់បុគ្គលិក អ.វ.ត.ក ។
 • គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានបុគ្គលិកទូទៅ។
 • កត់ត្រា និងរក្សា បញ្ជីវត្ដមានបុគ្គលិក អ.វ.ត.ក ទាំងអស់ ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែ ។
 • សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង UNKRTរ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់មុខងារបុគ្គលិក ។
 • សហការ និងសម្របសម្រួលជាមួយ គ្រប់ផ្នែក និងការិយាល័យទាំងអស់សំរាប់ការបណ្ដុះ បណ្ដាល និងកម្មសិក្សាការី ។
 • រៀបចំការវាយតម្លៃការអនុវត្ដការងារប្រចាំឆ្នាំ និងការវាយតម្លៃផ្សេងៗសំរាប់បុគ្គលិក អ.វ.ត.ក ទាំងអស់ ។
ផ្នែកបុគ្គលិកអន្ដរជាតិ ដឹកនាំដោយ លោកស្រី Ms Emmanuelle Dupont ផ្នែកនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះ៖
 • ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកអន្ដរជាតិ
  • ដើម្បីផ្ដល់ជូន អ.វ.ត.ក នូវបុគ្គលិកអន្ដរជាតិមានសមត្ថភាព និង លក្ខណៈសម្បត្ដិគ្រប់គ្រាន់ ក្នុង លក្ខណៈតម្លាភាព និង បានទាន់ពេលវេលា។
  • ដើម្បីបន្ថែមមុខតំណែងនានាដែលទទួលបានថវិការតាមគ្រោងទុកក្នុងតារាងបុគ្គលិកបច្ចប្បន្ន ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ធ្វើឡើងតាមរយះ អ្នកស្ម័គ្រសហប្រជាជាតិ បុគ្គលិកបណ្ដោះអាសន្នផ្សេងៗដូចជា បុគ្គលិកធ្វើការមិនគិតផលកម្រៃ កម្មសិក្សាការី និងទីប្រឹក្សា ។ល។
  • ការគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាល
   • ផ្ដល់ការគាំទ្រ ផ្នែករដ្ឋបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ជូនបុគ្គលិក UNAKRT ក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយដូចជា កិច្ចសន្យាការងារ ការផ្ដល់សិទ្ធិ និងប្រាក់បំណាច ។
  • ការបណ្ដុះបណ្ដាល
   • ជួយដល់ការអនុវត្ដកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលពីការគ្រប់គ្រង និង តុលាការ។ សហការជាមួយគ្រូ បណ្ដុះបណ្ដល/ទីប្រឹក្សា ដែលមានជំនាញក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសំរាប់បុគ្គលិក UNAKRT។