ផ្នែកបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន និង ទំនាក់ទំនង(ICT) (រួមបញ្ចូលគ្នាទាំងផ្នែកជាតិ និង អន្ដរជាតិ)

ដឹកនាំដោយបុគ្គលិកអន្ដរជាតិមួយរូបគឺលោក Mr Soe Myint, ផ្នែកនេះមានអង្គភាពដូចខាងក្រោមៈ