ផ្នែកសេវាទូទៅ

ផ្នែកសេវាទូទៅ (រួមបញ្ចូលគ្នាទាំងផ្នែកជាតិនិងអន្ដរជាតិ) ការរួមបញ្ចូលគ្នានូវបុគ្គលិកជាតិ និងអន្ដរជាតិ ធ្វើការជាក្រុមតែមួយ ដឹកនាំដោយបុគ្គលិកអន្ដរជាតិ មួយរូបគឺលោក Mr. Robert Sully ផ្នែកសេវាទូទៅមានអង្គភាពរបស់ខ្លួនដូចខាងក្រោមៈ

 • អង្គភាពអគារ
  គ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលិកជាតិតែប៉ុណ្ណោះ។ បុគ្គលិកជាតិទាំងនោះទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការងារថ្មីៗរបស់អគារ ការកែកុនជាថ្មី ការថែរក្សា ទឹកភ្លើង ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកញាំ សេវាបោសសំអាត ការបែងចែកទីកន្លែង និងការថែរក្សាបរិស្ថាន។
 • អង្គភាពធ្វើដំណើរ
  មានបុគ្គលិកជាតិពីររូប និងបុគ្គលិកអន្ដរជាតិមួយរូបបំរើការ។ ការទទួល ខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកទាំងនោះរួមមាន ការធ្វើរៀបចំធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនផ្លូវការ ការនាំចូលទំនិញ និងការត្រួតពិនិត្យរបស់គយ និងបញ្ហាពិធីការផ្សេងៗ។
 • អង្គភាពដឹកជញ្ជូន
  ឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ពីមន្ដ្រីជាតិគ្រប់គ្រងរថយន្ដនិងដឹកជញ្ជូន ដែលជាអ្នកសហការក្នុងការដាក់ពង្រាយរថយន្ដ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន២៤គ្រឿង ដើម្បី ផ្ដល់ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវការទាំងអស់ ។ អង្គភាពគ្រប់គ្រងសម្ភារៈ គ្រប់គ្រងលើការទទួល និងការត្រួតពិនិត្យរាល់ទំនិញ ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានទិញ ហើយថែរក្សាបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនូវសម្ភារៈទាំងនោះ អង្គភាពនេះមានបុគ្គលិកជាតិពីររូប និងបុគ្គលិកអន្ដរជាតិមួយរូបបំរើការ។
 • អង្គភាពផ្គត់ផ្គង់
  រក្សាទុកនូវសម្ភារៈចាំបាច់សំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យ និង តុលាការ ។ អង្គភាពនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះការ ត្រួតពិនិត្យ ស្ដុក និងការស្នើសុំបន្ថែម ហើយមានបុគ្គលិកជាតិពីរ ចំនួនរូប ។
 • អង្គភាពនាំសារ និងរត់សំបុត្រ
  ទទួលខុសត្រូវក្នុងការទទួល ប្រមូល និងវិចខ្ចប់សម្ភារៈសំរាប់ កញ្ចប់សំបុត្រកាទូត ប្រគល់និងប្រមូលសំបុត្រទៀតទាត់ ហើយចាត់ចែងអ្នកនាំសារ ។ អង្គភាពនេះ មានបុគ្គលិកជាតិចំនួន៤រូប ។
 • អង្គភាពលទ្ធកម្ម
  ការអនុវត្ដសកម្មភាពធ្វើឡើងដោយអង្គភាពជាតិ និងអន្ដរជាតិពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ការទទួលខុសត្រូវរួមមាន ទទួលពាក្យស្នើសុំ ការស្នើឱ្យដេញថ្លៃ និងការចេញបញ្ជាទិញ ។