តើនរណាខ្លះត្រូវបាននាំយកមកជំនុំជម្រះក្ដី?

បុគ្គលទាំងនេះត្រូវបានផ្តន្ទាទោស៖

កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅឌុច ត្រូវបាន​ផ្ដន្ទាទោស ក្នុងសំណុំរឿង ០០១

នួន ជា ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង សំណុំរឿង ០០២ (ត្រូវបាន​ផ្ដន្ទាទោស ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ និងសំណុំរឿង ០០២/០២