កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២១ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro94-14-06-2021.mp3
11.7 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro94-14-06-2021.mp3
11.7 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៧ ខែ មិថុនា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro93-07-06-2021.mp3
12.06 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro92-24-05-2021.mp3
12.22 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro91-17-05-2021.mp3
12.8 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro90-10-05-2021.mp3
11.4 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៣ ខែ ឧសភា​ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro89-03-05-2021.mp3
11.61 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-8826-04-2021.mp3
13.12 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-8719-04-21.mp3
8.8 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro86-12042021.mp3
12.29 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro85-05042021.mp3
12.92 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២២​ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro84-22032021 (1).mp3
13.43 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០១​ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro83-01032021.mp3
11.87 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២២​ ខែ កម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro82-22022021.mp3
13.38 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៨​ ខែ កម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro81-08022021.mp3
9.74 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១៨​ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-7828-12-2020.mp3
9.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៤​ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro79-04012021.mp3
12.4 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២៨​ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-7828-12-2020.mp3
9.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៧​ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro77-07122020.mp3
11.69 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១៦​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro76-16112020.mp3
11.62 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០២​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro75-02112020.mp3
12.13 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ២៦​ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro74-19102020.mp3
11.86 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១៩​ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro74-19102020.mp3
11.86 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ១២​ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro74-19102020.mp3
11.86 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro74-19102020.mp3
11.86 មេកា​បៃ

Pagination